• HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/3200
  2013/9844
  27.05.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/17
  6100 S. HMK/31
     
  • HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ
  •  
   
  ÖZETİ Mahkemece söz konusu dekonta kıdem tazminatı ödemesi olduğunun şerh düşülmediği gerekçe gösterilerek ödenen tutar mahsuba konu edilmemiştir. Davacı vekilinin anılan ödemenin kaynağı hakkında izahat getirmemiş olması nazara alındığında bu ödemenin nedeni hakkında tereddüt hasıl olmaktadır. Bu nedenle Mahkemece 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 31. maddesindeki hakimin davayı aydınlatma ödevine dair düzenlemeye dayanılarak davacı asilinin beyanına başvurulmalı eğer davacı bu ödemenin kıdem tazminatı dışında başka bir alacağa ait ödeme olduğuna dair beyanda bulunursa bu beyanın işyeri belgeleri ile birlikte değerlendirilmesi suretiyle  sonuca varılması gerekli iken eksik araştırma ile hüküm kurulması isabetsiz olup bozma nedenidir.
   
               

             
              Dava Türü       : Alacak

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında  kalan temyiz itirazlarının reddine,
              2-Davacı vekili; taraflar arasındaki iş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle son bulduğunu belirterek kıdem tazminatının tahsilini istemiştir.
              Davalı vekili,idareye husumet yöneltilemeyeceğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Yargılamanın devamı sırasında davalı tarafın isteği üzerine davanın Seven İnş. Tem. Tur. Ve Tic. A.Ş.'ne ihbar edildiği ve ihbar olunanın Mahkemeye davacıya ödeme yapıldığını gösterir 22.10.2010 tarihli banka dekontu sunduğu anlaşılmıştır.Davacı vekili 25.12.2012 tarihli dilekçesi ile bu ödemenin kıdem tazminatı ödemesi olmadığını belirtmiş ancak ödemenin nedeni hakkında beyanda bulunmamıştır. Mahkemece söz konusu dekonta kıdem tazminatı ödemesi olduğunun şerh düşülmediği gerekçe gösterilerek ödenen tutar mahsuba konu edilmemiştir.Davacı vekilinin anılan ödemenin kaynağı hakkında izahat getirmemiş olması nazara alındığında bu ödemenin nedeni hakkında tereddüt hasıl olmaktadır.Bu nedenle Mahkemece 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 31. maddesindeki hakimin davayı aydınlatma ödevine dair düzenlemeye dayanılarak davacı asilinin beyanına başvurulmalı eğer davacı bu ödemenin kıdem tazminatı dışında başka bir alacağa ait ödeme olduğuna dair beyanda bulunursa bu beyanın işyeri belgeleri ile birlikte değerlendirilmesi suretiyle  sonuca varılması gerekli iken eksik araştırma ile hüküm kurulması isabetsiz olup bozma nedenidir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, 27.5.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ