• ZAMAN AŞIMI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/13835
  2009/15658
  04.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
   
  •  
  • ZAMAN AŞIMI
    ÖZETİ: - Davacı tarafça, fazla çalışma ve genel tatil ücreti istekleri 20.06.2006 tarihli ıslah dilekçesi ile artırılmıştır. Davalı vekili tarafından ıslah dilekçesinin tebellüğ edildiği 20.06.2006 tarihli oturumda zamanaşımı definin ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda fazla çalışma ve genel tatil ücreti isteklerinin ıslah ile artırılan kısımları için, ıslahtan sonra yapılan zamanaşımı definin süresinde olduğu ve ıslah ile artırılan kısımların ıslah tarihinden geriye doğru 5 yıl öncesine ilişkin kısmının zamanaşımına uğradığı kabul edilerek buna göre hüküm kurulmalıdır. Mahkemece ıslahtan soma süresi içinde zamanaşımı savunmasında bulunulmadığının kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir  
               

  DAVA                                  :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı tarafça, fazla çalışma ve genel tatil ücreti istekleri 20.06.2006 tarihli ıslah dilekçesi ile artırılmıştır. Davalı vekili tarafından ıslah dilekçesinin tebellüğ edildiği 20.06.2006 tarihli oturumda zamanaşımı definin ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda fazla çalışma ve genel tatil ücreti isteklerinin ıslah ile artırılan kısımları için, ıslahtan sonra yapılan zamanaşımı definin süresinde olduğu ve ıslah ile artırılan kısımların ıslah tarihinden geriye doğru 5 yıl öncesine ilişkin kısmının zamanaşımına uğradığı kabul edilerek buna göre hüküm kurulmalıdır. Mahkemece ıslahtan soma süresi içinde zamanaşımı savunmasında bulunulmadığının kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ