• YILLIK İZNİN İŞÇİNİN SENDİKA ÜYESİ OLMASI HALİNDE TİS GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/998
  2014/4734
  17.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /57
     
  • YILLIK İZNİN İŞÇİNİN SENDİKA ÜYESİ OLMASI HALİNDE TİS GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  •  
   
  ÖZETİ Taraflar arasında yıllık izin ücreti konusunda uyuşmazlık bulunmakta olup, hesaplamada dikkate alınan 1980, 1981 ve 1982 yıllarında davacının sendika üyesi olup olmadığına dair dosyada kayıt olmadığı gibi bu tarihlerde yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen izin sürelerine ilişkin TİS örneğide mevcut değildir. Raporda bu yıllar içinde davacının 18 gün izne hak kazandığı kabulü ile hesaplama yapılmış ise de, rapora itiraz dilekçesinde davalı vekilince ibraz edilen surete göre anılan tarihlerde izin süreleri farklıdır.
              Mahkemece, davalının itirazları değerlendirilerek davacının sendikaya üyelik fişi temin edilip TİS den faydalanmakta ise bu dönemlerde hak kazanılan izin günlerinin tespiti için ilgili TİS örnekleri de getirtilip  bundan sonra davacı alacağının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
   
               

  DAVA :Davacı, yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği hüküm  altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H.Adıyaman Üstünel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalıya ait işyerinde çalışıp 14/07/2010 tarihinde emekli olduğunu ancak kullanmadığı izin ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek, yıllık izin ücreti alacağının tahsilini, istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekili zamanaşımı def'ini ileri sürüp,  davacının kadroya geçtikten sonra izinlerini kullandığını, Maliye Bakanlığınnı genelgesine göre işçilere son yıla ve 1 yıl öncesine ilişkin  izin ücreti dışında ücret verilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,  davacının davalı iş yerinde çalışmakta iken 14.07.2010 tarihinde emekli olduğu, işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücretlerin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden ödenmesi gerektiği, davacının ödenmeyen yıllık izin ücreti alacağının bulunduğu, gerekçesi ile davanın  kabulüne, karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Taraflar arasında yıllık izin ücreti konusunda uyuşmazlık bulunmakta olup, hesaplamada dikkate alınan 1980, 1981 ve 1982 yıllarında davacının sendika üyesi olup olmadığına dair dosyada kayıt olmadığı gibi bu tarihlerde yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen izin sürelerine ilişkin TİS örneğide mevcut değildir. Raporda bu yıllar içinde davacının 18 gün izne hak kazandığı kabulü ile hesaplama yapılmış ise de, rapora itiraz dilekçesinde davalı vekilince ibraz edilen surete göre anılan tarihlerde izin süreleri farklıdır.
              Mahkemece, davalının itirazları değerlendirilerek davacının sendikaya üyelik fişi temin edilip TİS den faydalanmakta ise bu dönemlerde hak kazanılan izin günlerinin tespiti için ilgili TİS örnekleri de getirtilip  bundan sonra davacı alacağının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ