• YILLIK İZİNLERİN SON ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2007/41415
  Karar No. 2009/12145
  Tarihi: 30.04.2009                     

  l YILLIK İZİNLERİN SON ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ
  l YILLIK İZİNLERİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: 4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
  Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.          

  DAVA: Davacı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, fazla çalışma, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Kırmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Taraflar arasında uyuşmazlık, davacı işçinin kullandırılmayan izin sürelerine ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
  Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.
  Somut olayda davacı işçi 1998 ve 1999 yıllarına ait yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını iddia ederek izin ücretinin hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Davalı işveren davacının iddia edilen yıllara ilişkin izinlerini kullandığını, hatta kullanmadığı 44 günlük izin alacağı karşılığı 3572 TL’ nin de ödendiğini savunmuştur.
  Mahkemece istek hüküm altına alınmıştır.
  Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisinde 1998 ve 1999 yıllarına ait davacının ismi altında imza bulunan, yetkililerce onaylı yıllık izin talep formları mevcut olup, kıdem tazminatı bordrosu ve davacı namına yazılı çek fotokopisinde ise 44 günlük izin ücreti karşılığında 3572 TL ödendiği görülmektedir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda söz konusu belgeler değerlendirilmemiş, izin talep formları ve bordroya karşı davacıdan diyecekleri sorulmamıştır. Eksik inceleme ile anılan isteğin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ