• YILLIK İZİN DEFTERİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/2951
  2009/15606
  04.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57
   
  •  
  • YILLIK İZİN DEFTERİ
  • ÖDEME İTİRAZININ YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ
    ÖZETİ: - Davalı temyiz aşamasında, davacı imzasını içeren yıllık izin defteri örneğini dosyaya sunmuştur. Ödeme itiraz niteliğinde olup yargılamanın her aşamasında nazara alınabilir. Bu nedenle davalı tarafça sunulan belgeler davacıya gösterilerek diyecekleri sorulması gerekli değerlendirme yapılarak sonuca gidilmelidir  
               


  DAVA        : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücreti ile işe iade karan ile belirlenen 4 aylık ücret ve 4 aylık tazminat alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Demirtaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı, onanarak kesinleşen işe iade davasından sonra işe başlatılmadığını ileri sürerek: kıdem ve ihbar tazminatı, diğer işçilik alacakları ile işe iade kararında belirtilen ücret ve tazminat alacakları isteğinde bulunmuştur.
  Davalı, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Davalı temyiz aşamasında, davacı imzasını içeren yıllık izin defteri örneğini dosyaya sunmuştur. Ödeme itiraz niteliğinde olup yargılamanın her aşamasında nazara alınabilir. Bu nedenle davalı tarafça sunulan belgeler davacıya gösterilerek diyecekleri sorulması gerekli değerlendirme yapılarak sonuca gidilmelidir.
  Davacı tarafın ıslah suretiyle dava konusunu arttırmasından sonra davalı vekilince zamanaşımı defi ileri sürülmüştür. Mahkemece ıslah tarihine göre fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının zamanaşımı yönünden değerlendirilmesi için ek rapor alınmalıdır. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ