• YILLIK İZİN   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/39597
  2009/7582
  23.03.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/53,54,57
   
  •  
  • YILLIK İZİN
  • YILIN SADECE BELİRLİ DÖNEMLERİNDE DAİMİ OLMAYAN STATÜDE ÇALIŞMA
  •  
    ÖZETİ: . Dosya içeriğine göre davacının işe girdiği 06.01.1979 tarihinden 30.10.2000 tarihinde Bilecik Likör fabrikasına tayin edildiği dönemde yılda en az 84, en fazla 175 gün çalıştığı hizmet cetvelinden anlaşılmaktadır. Davacı 2000 yılından itibaren yılda 320 günden fazla çalıştığından son 3 yıllık ücretli izin alacağının kabulüne karar verilmesi yerindedir. Ancak 2000 yılına kadar daimi olmayan statüde ve yılda en fazla 175 gün süre ile çalıştığından yıllık ücretli izine hak kazanması mümkün değildir. Bu nedenle belirtilen yıllar için anılan alacağının reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.  
                 DAVA             : Davacı, izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tek baş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dosya içeriğine göre davacının işe girdiği 06.01.1979 tarihinden 30.10.2000 tarihinde Bilecik Likör fabrikasına tayin edildiği dönemde yılda en az 84, en fazla 175 gün çalıştığı hizmet cetvelinden anlaşılmaktadır. Davacı 2000 yılından itibaren yılda 320 günden fazla çalıştığından son 3 yıllık ücretli izin alacağının kabulüne karar verilmesi yerindedir. Ancak 2000 yılına kadar daimi olmayan statüde ve yılda en fazla 175 gün süre ile çalıştığından yıllık ücretli izine hak kazanması mümkün değildir. Bu nedenle belirtilen yıllar için anılan alacağının reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Dairemizin 2007/38425 esas, 2009/5518 sayılı karanda aynı doğrultudadır.
  3-Kabule göre ise davacı 18.10.2000 tarihinde sendika üyesi olduğu halde sendika üyeliğinden önceki yıllar içi iş yasası yerine TİS' deki izin günlerin üzerinden hesaplama yapılarak kabulüne karar verilmesi yerinde değildir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ