• YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ

  İlgili Kanun / Madde
  1086 S.HUMK/445-454

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2010/12871
  Karar No. 2010/12454
  Tarihi: 06.05.2010                     
   
  l YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ
  l DURUŞMA AÇMADAN KARAR VERİLEMEYECEĞİ
  l TEMYİZE TABİ OLMASI

  ÖZETİ: Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşmiş hükümlere karşı başvurulabilen fevkalade bir kanun yolu olup HUMK.nun 445-454 maddelerinde düzenlenmiştir. HUMK.nun 445. maddesindeki nedenlerden birisinin mevcut olması halinde, yargılamanın yenilenme istemede hukuki yararı olan tarafça yasada öngörülen sürelerde bu yola başvurulabilir. Başvuru, hükmü vermiş olan mahkemeye yapılır. 23.5.1956 tarih ve 8/9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği gibi davaya ilgili yanların yeniden oluşturularak bakılması (taraf teşkili) ondan sonra karara bağlanması gerekir. Duruşma açma zorunluluğu, yenileme nedeni olmasa dahi vardır. Mahkemenin, dava sonucu verdiği kararlara karşı da temyiz yolu açıktır.

  DAVA: Davacı, yargılamanın yenilenmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı; kesinleşen dava dosyasında Tebligat Yasası hükümlerine aykırı olarak usulsüz tebligat yapılarak karar verildiğini belirterek yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştur.
  Mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir.
  Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşmiş hükümlere karşı başvurulabilen fevkalade bir kanun yolu olup HUMK.nun 445-454 maddelerinde düzenlenmiştir. HUMK.nun 445. maddesindeki nedenlerden birisinin mevcut olması halinde, yargılamanın yenilenme istemede hukuki yararı olan tarafça yasada öngörülen sürelerde bu yola başvurulabilir. Başvuru, hükmü vermiş olan mahkemeye yapılır. 23.5.1956 tarih ve 8/9 sayılı içtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği gibi davaya ilgili yanların yeniden oluşturularak bakılması (taraf teşkili) ondan soma karara bağlanması gerekir. Duruşma açma zorunluluğu, yenileme nedeni olmasa dahi vardır. Mahkemenin, dava sonucu verdiği kararlara karşı da temyiz yolu açıktır.
  Somut olayda, mahkemece, yargılamanın yenilenmesi dilekçesini aldıktan sonra dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu ek karar ile yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ