• ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/749
  2015/12319
  02.04.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S.İşK/41
  1475 S. İşK/14

   
     
  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
  • KENDİ ÇALIŞMA SÜRESİNİ KENDİSİ BELİRLEYEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ
    ÖZETİ  Davacının iş yerinde genel koordinatör olarak çalıştığı, ücretinin buna göre belirlendiği, yaptığı işin niteliğine göre üst düzey yönetici olduğu, çalışma saatlerini, mesai düzenini kendisinin ayarlayabildiği delil durumundan anlaşıldığından, fazla mesai ücreti talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
       
               

             
  DAVA   : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, ücret, fazla mesai, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı ve davalılar Cimpor Yibitaş Çimerto San. ve Tic. A.Ş. ve Lafarge Beton A. Ş. avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının, davalılara ait işyerinde genel koordinatör olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep olmaksızın feshedildiğini belirterek, müvekkilinin ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı isteklerinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekilleri, ayrı ayrı davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, istekler kısmen hüküm altına alınmıştır.
  Temyiz:
  Kararı davacı ve davalılardan Cimpor Yibitaş Çimento San ve Tic AŞ ile Lafarge (Aslan) Beton AŞ  temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1)Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Dosya içeriğine göre, emsal ücret araştırması kapsamında sadece Ankara Ticaret Odasına yazılan müzekkere cevabında yer alan asgari ücretin % 20 fazlası seviyesinden dava konusu alacaklar hesaplatılmış olup, Dairemize ait yerleşik içtihatlar dikkate alındığında yapılan araştırma yetersizdir. Mahkemece davacının kıdemi ve yaptığı işe göre ilgili meslek kuruluşlarından ve resmi mercilerden uyuşmazlık konusu dönemde alabileceği emsal ücret seviyesi belirlenmeli ve dava konusu alacaklar buna göre hesaplatılmalıdır.
  2) Ücreti vekalet, harç ve yargılama giderlerinin, davacı vekilinin 10.05.2011 tarihli ıslah dilekçesi ile artırdığı toplam talep miktarı dikkate alınarak, kabul ve redde göre hesaplanması gereklidir.
  3) Davacının iş yerinde genel koordinatör olarak çalıştığı, ücretinin buna göre belirlendiği, yaptığı işin niteliğine göre üst düzey yönetici olduğu, çalışma saatlerini, mesai düzenini kendisinin ayarlayabildiği delil durumundan anlaşıldığından, fazla mesai ücreti talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  4) Diğer taraftan davalı Lafarge (Aslan) Beton A.Ş. vekilinin hükme esas ek bilirkişi raporundan önce 26.03.2012 tarihinde cevap dilekçesini ıslah suretiyle dermeyan ettiği zamanaşımı def’inin dikkate alınmamış olması da bir başka bozma nedeni sayılmıştır.          
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine  02.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ