• ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/47

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No. 2008/18998
  Karar No. 2010/4981
  Tarihi: 25.02.2010                     
   
  l ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI
  l İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN BODRONUN SAHTELİĞİ KANITLANAN KADAR KESİN DELİL NİTELİĞİNDE OLMASI

  ÖZETİ: 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. maddesinde resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır. Buna göre genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri ile arife günü saat 13.00'da başlanan 3.5 günlük Ramazan Bayramı ve arife günü saat 13.00'de başlayan 4.5 günlük Kurban Bayramı günlerinden oluşur. Ulusal bayram günü ise, 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden 1.5 gündür. 2429 saydı yasanın 2. maddesinde 5892 sayılı yasayla yapılan değişiklik sonucu 1 Mayıs genel tatil günüdür. İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırabilir
  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin, fazla çalışma, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, fazla çalışma ve genel tatil çalışması yaptığı halde karşılığının ödenmediğini belirterek kıdem, ihbar izin, fazla çalışma ve genel tatil çalışma alacağı talebinde bulunmuştur.
  Davalı, iş sözleşmesinin işlerin azalması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini, davacıya kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğini, davacının bu hususta ibraname verdiğini, fazla çalışma alacağı da dahil olmak üzere tüm haklarım aldığını açıkça belirttiğinden davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece ibranamenin kıdem, ihbar, izin ve genel tatil alacağı yönünden makbuz niteliğinde olduğu, fazla çalışmaya ilişkin kısmın üzeri çizildiğinden bu hususta ibranamenin geçerli olmadığı belirtilerek kıdem, ihbar, fazla çalışma ve genel tatil alacağı hüküm altına alınmıştır.
  Davacı işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma karşılığı ücretlere hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.
  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. maddesinde resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır. Buna göre genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00'da başlanan 3.5 günlük Ramazan Bayramı ve Arife günü saat 13.00'de başlayan 4.5 günlük Kurban Bayramı günlerinden oluşur. Ulusal bayram günü ise, 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden 1.5 gündür. 2429 saydı yasanın 2. maddesinde 5892 sayılı yasayla yapılan değişiklik sonucu 1 Mayıs genel tatil günüdür. İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırabilir
  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir.
  Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir.
  İmzalı ücret bordrolarında ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin alacağının bordroda görünenden daha fazla olduğu yönünde bir ihtirazı kaydının bulunması halinde, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olanın dışında ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı delille kanıtlaması gerekir.
  Ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.
  Ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Dairemizce son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
  Somut olayda davacı tüm genel tatil günlerinde çalıştığını ispatlamıştır. Davalı işveren 2004/Ocak-2006/Haziran dönemine ilişkin genel tatil ücreti tahakkuk ettirilen imzalı ücret bordroları ibraz edilmiştir. Bordrolar da davacının ihtirazi kaydı bulunmamaktadır. Gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle imzalı bordrolar değerlendirmeye tabi tutularak davacının genel tatil alacağına ilişkin bir karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.2.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ