• ÜCRETİN TANIK YADA İMZALI BORDRO İLE BELİRLENEMEMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14392
  2008/6663
  28.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/32,37
     
  • ÜCRETİN TANIK YADA İMZALI BORDRO İLE BELİRLENEMEMESİ
  • MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davacının aldığı aylık ücret taraflar arasında çekişmelidir.. Davacı net 550 YTL ücret aldığım iddia etmekte olmasına rağmen bu iddiasını tanıkları ile kanıtlayamamıştır. Davalı ise asgari ücret aldığım savunmaktadır. Ancak imzalı ücret bordrosu sunulmamıştır.
  Böyle olunca davacının kıdemi, yaptığı işin niteliği belirtilerek ilgili meslek kuruluşun emsal ücret araştırması yapılarak alabileceği ücretin belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde asgari ücretle çalıştığının kabulü hatalıdır
               

  DAVA                         .Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacının aldığı aylık ücret taraflar arasında çekişmelidir.. Davacı net 550 YTL ücret aldığım iddia etmekte olmasına rağmen bu iddiasını tanıkları ile kanıtlayamamıştır. Davalı ise asgari ücret aldığım savunmaktadır. Ancak imzalı ücret bordrosu sunulmamıştır.
  Böyle olunca davacının kıdemi, yaptığı işin niteliği belirtilerek ilgili meslek kuruluşun emsal ücret araştırması yapılarak alabileceği ücretin belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde asgari ücretle çalıştığının kabulü hatalıdır.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.3.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ