• ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

             
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/10241
  2008/6580
  27.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/34
     
  • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davacı dava dilekçesinde aylık ücretinin net 300,00 YTL Olduğunu iddia etmiş ve davacı tanıklarında davacının şef olup asgari ücretin üzerinde ücret aldığını ifade etmişler, ancak kaç lira aldığı konusunda kesin bir beyanda bulunmamışlardır. Diğer taraftan işveren tarafından dosyaya sunulan ve davacının imzasını taşıyan bordrolarda asgari ücretten ücret tahakkuku yapılıp ödenmiştir. Bu durumda davacının yaptığı iş ve kıdemi belirtilerek meslek kuruluşlarından alabileceği ücret sorulmalı alınan yanıtın dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilmek suretiyle hâsıl olacak sonuca göre karar verilmelidir
               

  DAVA             :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK’ nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla Tetkik Hâkimi N.Çoruh tarafından düzenlenen, rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı dava dilekçesinde aylık ücretinin net 300,00 YTL Olduğunu iddia etmiş ve davacı tanıklarında davacının şef olup asgari ücretin üzerinde ücret aldığını ifade etmişler, ancak kaç lira aldığı konusunda kesin bir beyanda bulunmamışlardır. Diğer taraftan işveren tarafından dosyaya sunulan ve davacının imzasını taşıyan bordrolarda asgari ücretten ücret tahakkuku yapılıp ödenmiştir. Bu durumda davacının yaptığı iş ve kıdemi belirtilerek meslek kuruluşlarından alabileceği ücret sorulmalı alınan yanıtın dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilmek suretiyle hâsıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ