• ÜCRET ARAŞTIRMASI   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/22110
  2009/17589
  23.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32
   
  •  
  • ÜCRET ARAŞTIRMASI
  • ÜCRETİN YAPILAN İŞ İLE İLGİLİ KURUMDAN SORULMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilerek İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan emsal ücret araştırması yapılmış ise de yapılan araştırma yeterli olmadığı gibi davacının yaptığı iş ile ilgili merciden sorulmamıştır. Mahkemece yapılacak iş, İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası veya İstanbul Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar Ve Tatlıcılar Federasyonu'ndan davacının yaşı, kıdem süresi, yaptığı iş ve fesih tarihi göz önünde tutularak davacının alması gereken ücreti belirlemek, diğer delillerle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gitmektir. Eksik araştırma sonucu verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
               


  DAVA                                    :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ücretli izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K.Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalı işyerinde garson olarak çalıştığını, adisyonun % 7'si ve bahşiş uygulaması ile çalıştığını, işten ayrıldığı tarihte aylık net 2.000.00 TL ücret aldığını iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı ve fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuştur. Mahkemece davacının iddia ettiği ücret üzerinden yapılan hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibarla dava konusu istekler hüküm altına alınmıştır. Dairemizin 05.05.2008 tarihli ilamı ile davacının alabileceği ücretin tespiti için emsal ücret araştırması yapılması için bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilerek İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan emsal ücret araştırması yapılmış ise de yapılan araştırma yeterli olmadığı gibi davacının yaptığı iş ile ilgili merciden sorulmamıştır. Mahkemece yapılacak iş, İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası veya İstanbul Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar Ve Tatlıcılar Federasyonu'ndan davacının yaşı, kıdem süresi, yaptığı iş ve fesih tarihi göz önünde tutularak davacının alması gereken ücreti belirlemek, diğer delillerle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gitmektir. Eksik araştırma sonucu verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.6.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ