• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/14799
  2011/17361
  13.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/2
     
  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
  • İHTİRAZI KAYITSIZ ALINMIŞ OLMASI
  • EMEKLİ OLDUKTAN SONRA TİSE’NE UYGUN ÖDEMENİN FARKININ İSTENEMEYECEĞİ
    ÖZETİ Davacı 07.06.1999 tarihinde personel şefi imzalı yazı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı onayı ile geçici ustabaşı olarak görevlendirilmiştir. Bu tarihte yürürlükte olan TİS 24. maddeye göre pozisyon değişikliği ve unvan yükselmesi ancak komisyon kararı ve sınavla mümkündür, böyle olunca davacı ile ilgili geçici görevlendirme yazısının TİS’ ne uygun olmadığı görülmektedir. Kaldı ki  davalı tarafından süresinde zamanaşımı definde bulunulmakla anılan yıl için zamanaşımı söz konusudur. Öte yandan bir sonraki TİS ile düz işçi- ustabaşı ücreti ayrımı kaldırılmış, davacının emekli olduğu tarihe kadar da bu şekilde süregelmiştir. Davacı ihtirazi kayıtsız  emekli olana kadar ücretini TİS’ lere uygun olarak almıştır, böyle olunca davacının ücreti TİS ve yaptığı işe uygun olarak ödendiğinden davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalıdır.  
               

  DAVA                                   :Davacı, fazla mesai, hafta tatili, ikramiye, kıdem, ihbar tazminatı, ücret ile ilave tediye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                      Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davalı belediyede elektrik ustası olarak çalışmakta olan davacı 1998 yılında başkanlık onayı ile ustabaşı olduğunu, işyerinde yürürlükte olan TİS te ustabaşı ücretinin farklı olduğunu, buna rağmen emekli olduğu 13.07.2006 tarihine kadar kendisine düz işçi ücreti ödendiğini savunarak  kıdem, ücret, ikramiye, ilave tediye ve hafta tatili fark alacak isteklerinde bulunmuştur.
  Davalı işveren zamanaşımı defi ile birlikte 15.02.1999-14.02.2000 TİS’ ile taban ücret uygulamasına son verilerek, var olan düz işçi-usta- ustabaşı ücret farklarının tüm çalışanların ücretlerine % 100 zam yapılarak ortadan kaldırıldığını savunmuştur.
  Mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur.
  Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı 07.06.1999 tarihinde personel şefi imzalı yazı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı onayı ile geçici ustabaşı olarak görevlendirilmiştir. Bu tarihte yürürlükte olan TİS 24. maddeye göre pozisyon değişikliği ve unvan yükselmesi ancak komisyon kararı ve sınavla mümkündür, böyle olunca davacı ile ilgili geçici görevlendirme yazısının TİS’ ne uygun olmadığı görülmektedir. Kaldı ki  davalı tarafından süresinde zamanaşımı definde bulunulmakla anılan yıl için zamanaşımı söz konusudur. Öte yandan bir sonraki TİS ile düz işçi- ustabaşı ücreti ayrımı kaldırılmış, davacının emekli olduğu tarihe kadar da bu şekilde süregelmiştir. Davacı ihtirazi kayıtsız  emekli olana kadar ücretini TİS’ lere uygun olarak almıştır, böyle olunca davacının ücreti TİS ve yaptığı işe uygun olarak ödendiğinden davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ