• TENKİSAT SIARALAMASINA UYULMAMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14428
  2008/6672
  28.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17
     
  • TENKİSAT SIARALAMASINA UYULMAMASI
  • TİS GETİRİLEN YAPTIRIMIN İŞÇİNİN İŞE İADE KAPSAMINDA OLUP OMAMASINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Öncelikle davacının akdin feshi tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18-21. maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşullarının bulunup bulunmadığı hususu araştırılmalı, davacı bu koşullara sahipse Toplu İş Sözleşmesi'nin 32.maddesine dayalı istemi reddedilmelidir.
  Anılan yasa hükümlerinden yararlanması mümkün değilse, davacının istemi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21.maddesindeki tazminata ilişkin ölçütler de dikkate alınarak hüküm altına alınmalıdır. Aksi halde iş güvencesinden yararlanacak işçilere nazaran yararlanamayanlar daha üst bir mali güvenceye sahip olur ki, bu durum eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. Eksik inceleme ile yazılı şekilde anılan isteğin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA                       :Davacı, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı ile Toplu İş Sözleşmesi’nin
  32.maddesi tazminatına karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Mahkemece davacının Toplu İş Sözleşmesi'nin 32.maddede yer alan tenkisatta sıralamaya uyulmamasından kaynaklanan tazminat isteğinin kabulüne karar verilmiştir. Toplu İş Sözleşmesinin 32.maddesinde yer alan iş güvencesi tazminatı niteliğinde olan tazminatın mahkemece yeterli araştırma yapılmadan kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Öncelikle davacının akdin feshi tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18-21. maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşullarının bulunup bulunmadığı hususu araştırılmalı, davacı bu koşullara sahipse Toplu İş Sözleşmesi'nin 32.maddesine dayalı istemi reddedilmelidir.
  Anılan yasa hükümlerinden yararlanması mümkün değilse, davacının istemi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21.maddesindeki tazminata ilişkin ölçütler de dikkate alınarak hüküm altına alınmalıdır. Aksi halde iş güvencesinden yararlanacak işçilere nazaran yararlanamayanlar daha üst bir mali güvenceye sahip olur ki, bu durum eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. Eksik inceleme ile yazılı şekilde anılan isteğin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ