• TEKNİK BİLGİ OLMAKSIZIN ÇALIŞMALARIN BELİRNEMEMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/5582
  2009/18349
  29.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32
   
  •  
  • TEKNİK BİLGİ OLMAKSIZIN ÇALIŞMALARIN BELİRNEMEMESİ
  • İŞYERİNDE UZMAN BİLİRKİŞİ ARACILIĞI İLE KESŞİF YAPILMASI
    ÖZETİ: Dosyaya sunulan Personel Bilgi Formu ve davacı imzasını taşıyan kontrol formları içeriği teknik bilgiyi gerektirmektedir. Bu sebeple İş ve meslek kolu ile yapılan işin niteliği hakkında, mahallinde keşif yapılmak suretiyle bu konuda uzman bilirkişiden alınacak rapora göre davacının fiilen yaptığı işin asıl işine dahil olup olmadığı ve çalışılan zaman dilimlerinin de hangi işe ne oranda özgülendiği belirlenerek, sonucuna göre karar verilmelidir. Davacının asıl işinin kapsamı belirlenmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir  
               


  DAVA                 : Davacı, prim alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi R.Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, X-Ray ve Radyografçı meslek kolunda çalıştığını, TİS 69/c maddesi gereği kalite kontrol ve teknik kontrol görevlilerine ödenmesi gereken prim alacağının ödenmediğini ileri sürerek, prim alacağı isteğinde bulunmuştur.
  Davalı, X-Ray ve Radyografçı olan işçilerin çekimlerini yaptıkları radyografik filmlerin standartlara uygun olarak sonuç raporları yazmaları işinin, bu işçilerin yapması gereken işin bir bölümü olduğunu, bu meslek kolundaki bir işçinin çektiği filmin değerlendirmesini yapmamasının işini tam ve düzgün bir şekilde ifa etmediği anlamını geldiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece davanın reddine hüküm kurulmuştur.
  Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Uyuşmazlık, TİS 69/d maddesi ile düzenlenen kalite kontrol ve teknik kontrol görevlilerine ödenen primin X-Ray ve Radyografçı işinde çalışmakta olan davacıya ödenmesi gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
  Karara esas alınan bilirkişi raporunda davacının TİS 60 /d maddesine göre % 10 zamlı ücretle çalıştığı için TİS 69/ d maddesine göre % 6 prime hak kazanamayacağı yönünde olup, bu bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuştur. Oysa X-Ray ve Radyografçı olarak çalışmakta olan davacının kalite ve teknik kontrol işini asıl işi olarak mı, asıl işine ilave iş olarak mı yaptığı açıklığa kavuşturulmamıştır. Dosyaya sunulan Personel Bilgi Formu ve davacı imzasını taşıyan kontrol formları içeriği teknik bilgiyi gerektirmektedir. Bu sebeple İş ve meslek kolu ile yapılan işin niteliği hakkında, mahallinde keşif yapılmak suretiyle bu konuda uzman bilirkişiden alınacak rapora göre davacının fiilen yaptığı işin asıl işine dahil olup olmadığı ve çalışılan zaman dilimlerinin de hangi işe ne oranda özgülendiği belirlenerek, sonucuna göre karar verilmelidir. Davacının asıl işinin kapsamı belirlenmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ