• TARTIŞMALI OLAN ÜCRETİN SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA BELİRLENEMEYECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/32

  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2017/15005
  Karar No. 2018/20428
  Tarihi: 01.10.2018          

  l TARTIŞMALI OLAN ÜCRETİN SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA BELİRLENEMEYECEĞİ
  l EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ DA GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının ücretinin tartışmalı olması karşısında yalnız tanık beyanıyla sonuca gidilemeyeceğinden işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı ve fiilen yaptığı iş ve fesih tarihi de belirtilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından ve meslek odası başkanlığından ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan “Kazanç bilgisi sorgulama” ekranından emsal işçi ücretinin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek ücret belirlenip bilirkişiden ek rapor alınarak davacının hak ettiği işçilik alacakları belirlenen ücrete göre hesaplatılarak sonuca gidilmelidir.
  Mahkemece davacı tanık beyanları ile ispat edildiği üzere davacının üretim müdürü olarak çalıştığının kabulü isabetli ise de emsal ücret araştırması yapılmadan sadece tanık beyanı ve iddiaya itibar ederek dava konusu alacakları net 2.700,00 TL ücret üzerinden hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalı işyerinde 2005 yılından itibaren üretim müdürü olarak çalıştığını, iş akdinin emeklilik sebebi ile 2013 yılında son bulduğunu, yasal haklarının ödenmediğini iddia ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücret alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davacının istifa ederek işten ayrıldığını, kıdem tazminatına hak kazanmadığını, emeklilikle ilgili belgeyi sunmadığını, tüm alacaklar yönünden işvereni ibra ettiğini, davacının mesai saatleri dışında çalışmadığını ve yıllık izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir. 
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, fazla mesai ve hafta tatili ücret taleplerinin reddi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Temyiz:
  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2- Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 
  Somut olayda, davacı davalı işyerinde üretim müdürü olarak 2700,00 TL net ücret ile çalıştığını iddia etmiş, davalı davacının üretim müdürü olmadığını üretim şefi olarak çalıştığını, 2014 yılında işe başlayan müdür Bülent Ülgün ün ücreti 2580,00 TL iken davacının şef olarak 2013 yılında net 2700,00 aldığı iddiasının fahiş olduğunu belirtmiştir. Hizmet döküm cetvelinde asgari ücret seviyesinde bildirim yapılmış olup dönemin asgari ücretinin 773,01 TL net 978,60 TL brüt olduğu görülmüştür. 
  Yargılama süresinde dinlenen davacı tanıklarından ......davacının üretim müdürü olarak çalıştığını ve 2800,00 TL ücret aldığını duyduğunu, ücretlerin asgari ücret kısmının bankadan geri kalanını ise elden aldıklarını, diğer davacı tanığı Halil Karakoç, davacının üretim müdürü olarak çalıştığını ve 2700,00 TL ücret aldığını duyduğunu, ücretlerin asgari ücret kısmının bankadan geri kalanını ise elden aldıklarını beyan etmiş, davalı tanıklarından ..., davacının montaj sorumlusu olarak çalıştığını davacı ile aynı işi yapan işçilerin 1.000,00 TL ile 1100,00 TL civarında maaş aldıklarını, diğer davalı tanığı ... ise davacının montaj bölümünün sorumlusu olarak çalıştığını, davacının kendisinden bir kademe üst pozisyonda olduğunu, kendisinin geçen sene 1100,00TL aldığını, bu sene ise 1.200,00TL aldığını, davacının ayrıldığı tarihte 1100,00TL aldığını beyan etmiştir. 
  Mahkemece taraf iddiaları ve tanık ifadelerinden davacının üretim müdürü olarak çalıştığı ve hizmet süresi, kıdemi ve vasıfları dikkate alınarak davacının son aylık net ücretinin 2700,00 TL olduğu kabul edilmiştir. 
  Davacının ücretinin tartışmalı olması karşısında yalnız tanık beyanıyla sonuca gidilemeyeceğinden işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı ve fiilen yaptığı iş ve fesih tarihi de belirtilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından ve meslek odası başkanlığından ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan “Kazanç bilgisi sorgulama” ekranından emsal işçi ücretinin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek ücret belirlenip bilirkişiden ek rapor alınarak davacının hak ettiği işçilik alacakları belirlenen ücrete göre hesaplatılarak sonuca gidilmelidir.
  Mahkemece davacı tanık beyanları ile ispat edildiği üzere davacının üretim müdürü olarak çalıştığının kabulü isabetli ise de emsal ücret araştırması yapılmadan sadece tanık beyanı ve iddiaya itibar ederek dava konusu alacakları net 2.700,00 TL ücret üzerinden hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 01.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ