• TANIKLARIN DAVETYE İLE ÇAĞRILMALARINA KARŞIN DURUŞMAYA GELMEMELERİ


  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/16820
  2014/308
  15.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K. /41
     
  • TANIKLARIN DAVETYE İLE ÇAĞRILMALARINA KARŞIN DURUŞMAYA GELMEMELERİ
  • TANIKLARIN İHZAREN CELBİNİN YAPILMAMASININ SAVUNMA HAKKINI KISITLAYACAĞI
  •  
   
  ÖZETİ Mahkemece davalı tanıkları için davetiye çıkarılmış, tanıklar duruşmaya gelmemiştir. Bu durumda tanıkların ihzaren celbi gerekirken , davalının savunma hakkını kısıtlar biçimde davalının bu yöndeki talebini hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilip davalı tanıkların  ihzaren getirtilip dinlenmemiş olması bozma nedenidir.
   
               


              Taraflar arasındaki alacak davasının  yapılan yargılaması sonunda; hüküm duruşmalı olarak davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK'nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı vekili 01/04/2008 tarihinde iş akdinin davalı işveren tarafından haksız yere feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücretinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.
              Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
              Mahkeme kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücretinin davalıdan tahsiline karar vermiştir.
              Dosyadaki kayıt ve belgelerden davanın HUMK yürürlükte bulunduğu dönemde açıldığı, davalı tarafın davaya karşı cevap vermediği ve delil bildirmediği, bilirkişi raporunun tebliği üzerine davalı vekili tarafından delil dilekçesi verilerek tanıkların isim ve adreslerini bildirildiği, mahkemece 21/09/2010 tarihli duruşmada davalı vekiline tanıklarını gelecek oturum hazır etmesi için, önel verildiği, 30/11/2010 tarihli duruşmada her iki taraf vekilinin mazeret bildirildiği ve mahkemece mazeretli sayıldıkları, 08/03/2011 tarihli duruşmada davalı vekili tarafından tanıkları gelecek oturuma hazır etmek için talepde bulunduğu ve mahkemece kabul edildiği, 05/07/2011 tarihli duruşmaya davalı vekili tarafından mazeret bildirildiği ve mahkemece kabul edildiği, 20/12/2011 tarihli duruşmada mahkemece davalı tanıklarına davetiye çıkarılmasına karar verildiği, ancak davalı tanıklarının davetiye tebliğine rağmen 06/03/2012 tarihli duruşmaya gelmedikleri anlaşılmaktadır.
              Mahkemece davalı tanıkları için davetiye çıkarılmış,tanıklar duruşmaya gelmemiştir.Bu durumda tanıkların ihzaren celbi gerekirken , davalının savunma hakkını kısıtlar biçimde davalının bu yöndeki talebini hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilip davalı tanıkların  ihzaren getirtilip dinlenmemiş olması bozma nedenidir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 15.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ