• SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ KURUM SAĞLIK KURULUŞLARINCA BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/2180
  2011/2201
  15.03.2011
  İlgili Kanun / Madde
  5510 SGK/19
     
  • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ KURUM SAĞLIK KURULUŞLARINCA BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Yapılacak iş; SGK Başkanlığına müzekkere yazılarak davacının 10.1.2002 tarihli dilekçe fotokopisi de gönderilmek suretiyle davacının sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesini sağlamak, 5510 sayılı Yasanın 95. maddesinde öngörülün prosedür uyarınca Kurum sağlık kuruluşlarından davacının sürekli iş göremezlik oranı belirlendikten sonra çıkacak sonuca göre bir karar vermektir
               

  Davacı, is kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Onal Aydın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Dava, davacının geçirmiş olduğu iş kazası sonucu cismani zarara uğraması nedeniyle maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece, istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının 25.9.2001 tarihinde bozuk olan 12 kg'lık tüpü onarmak isterken çıkan yangın sonucu yaralandığı, SSK Ankara Hastanesinin 10.4.2002 tarihli Sağlık Kurulu raporuna göre " bilaretal üst extremite yüz ve gövdede yanık sekeli sol el palmer yüzde kontraktür" teşhisiyle 27.9.2001 tarihinden itibaren geçen günlerin istirahatten sayılmasına, 9.4.2002 tarihinden itibaren 20 gün istirahat sonucu kontrolü istendiği, aynı hastanenin 19.3.2002 tarihli Sağlık Kurulu raporuna göre "yüz el ve gövde de eski yanık var" teşhisiyle hayati tehlike geçirmediği ve 20 gün iş ve güçten kaldığı 45 günde iyileştiği, Adıyaman Devlet Hastanesinin genel cerrahi kliniğinin kesin raporunda "göğüste 10x10 cm. Sol kol deltoid ve biceps üzeri tamamen sol önkol flexör ve extersör yüzlerde % 90 sol el üstü tamamen sağ kol biceps üzeri tamamen ve deltoid ve triceps üzerinde 3 adet 2x2 cm. Sağ el üzeri tamamen sol lomber bölgede 5x10 cm sağ kol extensör ve flexor yüzlerde % 90 yüzde nasal kemik üzerinde sol kulak kepçesi arkasında ve alt dudakta yanık skarları mevcuttur" ortopedi ve travmatoloji kliniğinin kesin raporunda "sağ ön kol daki volar bölgedeki yanık skarına bağlı olarak el bileği ekstansiyonu alındığında elde fleksiyon kontrektürü ve ekstansiyon kısıtlığı oluşmakta, hastanın kavrama hareketlerinde minimal güç kaybı mevcut yanık skarlarına ilişkin genel cerrahi polikliniğince verilen belgedeki ile aynı görüşteyim" kaydının bulunduğu, olayın Kurumca iş kazası sayıldığı, davacının kaza tarihinden 30.9.2003 tarihine kadar istiratli sayıldığı ve SGK'ca kendisine geçici iş göremezlik ödeneği, ödendiği 1.10.2003 tarihinde çalışabilir duruma geldiği, davacının Kuruma 10.1.2002 tarihinde yapmış olduğu iş kazasından gelir bağlanmasına ilişkin başvurusu karşısında tespit edilmiş maluliyet oranı ve bağlanmış gelir kaydına rastlanmadığı görülmektedir.
  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin davalarda (tazminat davaları) öncelikle haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Diğer yandan, sigortalıya bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin kesin olarak saptanması gerekir.
  Bu yönüyle davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Yasa'nın 19. maddesidir. Anılan maddeye göre iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum sağlık kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalının sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanacağı, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde meslekte kazanma gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği bildirilmiştir. Bu yasal düzenleme gereğince düzenlenen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 45. maddesinde sürekli iş göremezlik gelirinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanacağı bildirilmiştir.
  Somut olayda mahkemece, iş kazası nedeniyle oluşan maluliyetin tespiti yönünden açıklanan doğrultuda işlem yapılmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
  Yapılacak iş; SGK Başkanlığına müzekkere yazılarak davacının 10.1.2002 tarihli dilekçe fotokopisi de gönderilmek suretiyle davacının sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesini sağlamak, 5510 sayılı Yasanın 95. maddesinde öngörülün prosedür uyarınca Kurum sağlık kuruluşlarından davacının sürekli iş göremezlik oranı belirlendikten sonra çıkacak sonuca göre bir karar vermektir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 15.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ