• SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ BİRLEŞMİŞ OLMASI

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2006/3174
  2006/10443
  06.07.2006
  İlgili Kanun / Madde
  5502.S.SGK/1
   
   
  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ BİRLEŞMİŞ OLMASI
  • ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİR ŞAHIŞTA BİRLEŞMESİYLE BORCUN SONA ERECEĞİ

   
    ÖZETİ: Bağ-Kur alacağı niteliğindeki sağlık yardımlarının aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumunun yükümlülüğünü oluşturması, 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesindeki düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü alacakları, hakları, borçları, görevleri ile birlikte hiç bir işleme gerek kalmaksızın    anılan   kanunun   yürürlük tarihi itibarıyla, bu  kanunla ihdas edilen Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiş olması, Borçlar Kanununun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı olan “Alacaklılık ve borçluluk sıfatlarının bir şahısta içtimaiyle borç  sakıt olur” hükmü, somut uyuşmazlıkta aynı maddi temelden doğan Bağ-Kur alacağı ile aynı tutardaki SSK borcunun yukarıda anılan Kuruma devredilmesiyle davaya konu borcun ortadan kalkmış bulunmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA
               

                 
  Davacı, davalı Kurum işleminin iptali ile sağlık karnesi kullanımından dolayı borcu bulunmadığının  tespitine karar verilmesini istemiştir.

  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin  kabulüne  karar vermiştir.

  Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Tolga özmen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
             
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle; Bağ-Kur alacağı niteliğindeki sağlık yardımlarının aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumunun yükümlülüğünü oluşturması, 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesindeki düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü alacakları, hakları, borçları, görevleri ile birlikte hiç bir işleme gerek kalmaksızın    anılan   kanunun   yürürlük tarihi itibarıyla, bu  kanunla ihdas edilen Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiş olması, Borçlar Kanununun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı olan “Alacaklılık ve borçluluk sıfatlarının bir şahısta içtimaiyle borç  sakıt olur” hükmü, somut uyuşmazlıkta aynı maddi temelden doğan Bağ-Kur alacağı ile aynı tutardaki SSK borcunun yukarıda anılan Kuruma devredilmesiyle davaya konu borcun ortadan kalkmış bulunmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 06.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ