• SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN YAŞLILIK AYLIĞI AÇISINDAN 18 YAŞIN DOLDURULDUĞU TARİH OLACAĞI

  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/12719
  2015/19840
  09.11.2015
  İlgili Kanun / Madde

  506 S.SSK/GEÇ.81


   
     
  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN YAŞLILIK AYLIĞI AÇISINDAN 18 YAŞIN DOLDURULDUĞU TARİH OLACAĞI
  • YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ YAŞ VE PRİM ÖDEME KOŞULLARINDA BAŞVURU TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMANIN ZORUNLU OLMASI
    ÖZETİ  Somut olayda, 01/05/1967 doğumlu olan davacının sigortalılık başlangıcının 18 yaşını doldurduğu 01/05/1985 tarihi olduğu ortadadır. 23/05/2002 tarihi itibariyle 17 yıl 22 gün sigortalılık süresi bulunan davacının 506 sayılı Yasanın geçici 8 l/e maddesi kapsamına girdiği ve kendisine 25 yıllık sigortalılık süresi 48 yaşını doldurması ve en az 5225 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunması şartı ile yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Dolayısıyla tahsis talep tarihi itibariyle davacının yaş ve prim ödeme gün sayısını doldurmadığı dikkate alınmadan yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalı olmuştur
   
   
       
               

  Davacı, ilk işe giriş tarihinin 23/04/1983 olduğunun ve 01/09/2014 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandığına karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Erdal İspenoğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre, davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,
  2- Dava, davacının sigortalılık başlangıcının 23/04/1983 tarihi olduğunun tespiti ile davacıya 01/09/2014 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı bağlanması istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davanın yasal dayanağım oluşturan 506 sayılı Yasa'mn Yasa'nm 60/G maddesine y göre Bu maddenin uygulanmasında; 18 yaşından önce Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Ancak, bu tarihten önceki süreler için ödenen Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalan primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir." Yasanın geçici 54.maddesine göre " 01/04/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında 60 ıncı maddenin (G) fıkrası hükmünün uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
  Öte yandan, 506 sayılı Yasanın geçici 81. maddesinin....e bendinde 23.5.2002 tarihinde; Sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşım doldurmaları, sigortalılık süresi 17 yıl (dahil) dan fazla, 18 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşım doldurmaları ve en az 5225 gün, malûllük, yaşlılık ve Ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilecekleri düzenlenmiştir.
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden, 01/05//1967 doğumlu davacı adına orman İşletme müdürlüğü tarafından düzenlenen prim belgelerinde işe giriş tarihinin 23/04/1983 tarihi olduğu ve 1983/1. dönemde 8 gün, 1983/2. dönemde 2 gün çalışmasının olduğu, Kurum tarafından işe giriş bildirgesi verilmediği gerekçesiyle çalışmaların davacıya mal edilmediği, bordro tanıklannm fiili çalışmayı doğruladıkları, 16/11/1992-2014/7. aylar arası toplam 5161 gün (4/a ve 4/b) hizmeti bulunduğu ve Ağustos/2014 tarihinde aylık talep ettiği anlaşılmaktadır.
  Somut olayda, 01/05/1967 doğumlu olan davacının sigortalılık başlangıcının 18 yaşını doldurduğu 01/05/1985 tarihi olduğu ortadadır. 23/05/2002 tarihi itibariyle 17 yıl 22 gün sigortalılık süresi bulunan davacının 506 sayılı Yasanın geçici 8 l/e maddesi kapsamına girdiği ve kendisine 25 yıllık sigortalılık süresi 48 yaşını doldurması ve en az 5225 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunması şartı ile yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Dolayısıyla tahsis talep tarihi itibariyle davacının yaş ve prim ödeme gün sayısını doldurmadığı dikkate alınmadan yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalı olmuştur.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 09/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ