• SENDİKA İLE SENDİKA YÖNETİCİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANMADIĞI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/12735
  2011/13050
  03.05.2011
  İlgili Kanun / Madde
  2821.S.SK/45
  657 S.DMK/4
   
  • SENDİKA İLE SENDİKA YÖNETİCİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANMADIĞI
  • SENDİKACININ ÜCRETİNİN SENDİKA GENEL KURULUNCA BELİRLENECEĞİ


   
    ÖZETİ Öncelikle belirtmek gerekir ki, seçimle Sendika profesyonel yöneticisi olarak göreve getirilenler ile sendika arasındaki ilişki iş sözleşmesine dayanamaz. Profesyonel sendika yöneticileri bu göreve seçilmekle işyerinden ayrılmakta ve sendika genel kurulunca alınan karar uyarınca belirlenen ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlarla vekâlet akdine dayanarak çalışmalarının karşılığını almaktadırlar.
  Uyuşmazlık 2821 s. Sendikalar Yasanın 45. maddesi uyarınca çözümlenmelidir. Bu maddede sendika yöneticilerinin her türlü yolluk ve tazminatları ve ücretlerinin Genel Kurul tarafından tespit edileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda genel kurul kararları önem taşımaktadır. Bundan başka genel kurul tarafından verilen yetki ile yönetim kurulu bu ücretler üzerinde artırma veya azaltma yetkisine sahip olmaktadır.
   
               
  DAVA                   : Davacı, eksik ödenen ücret alacağının 4857 sayılı Yasanın 34.maddesi uyarınca tahakkuk ettikleri aylar itibariyle mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla birlikte faiz başlangıcına yönelik bu talebin kabul edilmemesi halinde ise ihtarnamenin davalıya tebliğ edildiği 14.05.2007 tarihinin faizin başlangıcına esas alınarak 4857 sayılı Yasanın 34. maddesi uyarınca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
                                Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                                Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi O.F.Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, Sendika'nın Liman Şubesi'nde profesyonel sendika yöneticisi olarak çalışmakta iken, yapılan yeni seçim nedeniyle davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini, Ana Tüzük çerçevesinde, davalı sendikanın 24-25 Mayıs 2003 günü yapılan, 01.05.2003 -30.04.2007 dönemini kapsayan 4 yıllık bütçesini belirleyen genel kurulunda, profesyonel sendika yöneticilerinden olan davacının ücret ve diğer haklarının tayin edildiğini, ancak sendikanın genel kurul kararlarına uygun olarak ücret artışı yapmayarak, eksik ödemede bulunduğunu belirterek eksik ödenen ücret alacağının, mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı vekili, davacının kendisine yapılan maaş ödemelerini beş yıl boyunca hiçbir ihtirazı kayıt koymadan aldığını, sendika tarafından yapılan ödemelerin tamamının yasal olduğunu, Sendikanın son yıllardaki üye kayıpları nedeniyle mali kriz içine girdiğini ve bir dizi ekonomik önlemler alınmak zorunda kalındığını, sendika nezdinde çalışan diğer profesyonel yöneticilerinde davacının aldığı maaşın aynısını aldığını savunarak haksız ve kötü niyetle açılan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Hükme esas alınan bilirkişi heyeti raporunda, 22-25 Mayıs 2003 tarihinde yapılan genel merkez olağan genel kurulunda kabul edilen bütçenin sadece 01.05.2003-30.04.2004 dönemi için gerçek anlamda bütçe olduğunu, 01.05.2004 dönemi sonrası için Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna, tasarruf yetkisinin verildiğini, 01.05.2003 -30.04.2007 dönemi 4 yıllık bütçesinde 01.05.2004 -30.04.2007 ( 2.,3. ve 4. yıllar ) öngörülen oranlarının, davacı açısından iş şartı oluşturmadığını, bu nedenle bir fark ücret alacağından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir. Mahkeme bilirkişi heyetinin bu değerlendirmesi esas alınarak davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Öncelikle belirtmek gerekir ki, seçimle Sendika profesyonel yöneticisi olarak göreve getirilenler ile sendika arasındaki ilişki iş sözleşmesine dayanamaz. Profesyonel sendika yöneticileri bu göreve seçilmekle işyerinden ayrılmakta ve sendika genel kurulunca alınan karar uyarınca belirlenen ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlarla vekâlet akdine dayanarak çalışmalarının karşılığını almaktadırlar.
  Uyuşmazlık 2821 s. Sendikalar Yasanın 45. maddesi uyarınca çözümlenmelidir. Bu maddede sendika yöneticilerinin her türlü yolluk ve tazminatları ve ücretlerinin Genel Kurul tarafından tespit edileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda genel kurul kararları önem taşımaktadır. Bundan başka genel kurul tarafından verilen yetki ile yönetim kurulu bu ücretler üzerinde artırma veya azaltma yetkisine sahip olmaktadır.
  Somut olayda bu konuya ilişkin yönetim kurulu karan bulunup bulunmadığı noktasında, dairemiz geri çevirme kararı ile Beyoğlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi dosyası içerisinde bulunduğu belirtilen Merkez Yönetim Kurulu kararının dosyaya getirtilmesi istenmiş ise de, davacı vekili tarafından dosyaya sunulan bir kısım Merkez Yönetim Kurulu karar örnekleri arasında, uyuşmazlık konusu ile ilgili bir karar bulunmamaktadır. Öncelikle merkez yönetim kurulu karar defteri aslı veya tamamının onaylı sureti dosyaya getirtilerek bu konuya ilişkin karar bulunup bulunmadığı kesin olarak tespit edilmelidir.
  Ayrıca davalı vekili tarafından dosyaya sunulan, "Değerli Delegeler" diye başlayan üst sağ köşesinde "Sunuş " yazan ve sağ alt köşesinde "Yönetim Kurulu " yazan imzasız belge ile ilgili taraf vekillerinden açıklama istenerek, varsa imzalı örneğinin sunulması istenmelidir.
  Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde, karar verilmesi hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ