• SENDİKA AİDATI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14425
  2008/6670
  28.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  2821 S. SK/61
     
  • SENDİKA AİDATI
  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE KESİLEN AİDATIN NE ZAMAN YATRILACAĞININ DÜZENLENMİŞ OLMASI HALİNDE İHTARA GEREK KALMAMASI
    ÖZETİ: Bu konuda öncelikle işyerinde yürürlükte olan Toplu İs Sözleşmesi'nin incelenmesi gerekir. Toplu Is Sözleşmelerinde kesilen aidatın ne zaman sendikaya yatırılacağı hususu düzenlenmiş ise ayrıca ihtara gerek kalmadan bu tarihlerden itibaren faize karar verilmeli, düzenlenmemiş ise mahkemenin yaptığı gibi dava ve ıslahtan itibaren faiz yürütülmelidir. Söz konusu Toplu Is Sözleşmeleri ve ilgili hükümleri incelenmeden yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır
               

  DAVA                        :Davacı, sendikal aidat alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbas tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Mahkeme kararında davacının 1998 Ocak ayından önceki dönem ile bu tarihten sonraki dönemde tespit edilemeyen aylara ait sendika aidat alacağının saklı tutulmasına karar verilmiştir.
  Davacı bu konudaki talebini atiye bıraktığı gibi, 08.11.2005 günlü ıslahtan sonra süresinde zamanaşımı definde bulunulmuştur. Böyle olunca atiye terk edilen alacak konusunda karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm verilmesi gerekirken alacak ve dava hakkının saklı tutulması yerinde değildir.
  3-Davacı dava konusu sendika aidatlarının kesildikleri aylardan bir ay sonrasından itibaren faizi ile tahsilini talep etmiştir.
  Mahkemece davalı işveren ayrıca temerrüde düşürülmediğinden dava ve ıslahtan itibaren faize karar verilmiştir.
  Bu konuda öncelikle işyerinde yürürlükte olan Toplu İs Sözleşmesi'nin incelenmesi gerekir. Toplu Is Sözleşmelerinde kesilen aidatın ne zaman sendikaya yatırılacağı hususu düzenlenmiş ise ayrıca ihtara gerek kalmadan bu tarihlerden itibaren faize karar verilmeli, düzenlenmemiş ise mahkemenin yaptığı gibi dava ve ıslahtan itibaren faiz yürütülmelidir. Söz konusu Toplu Is Sözleşmeleri ve ilgili hükümleri incelenmeden yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ