• SAVUNMA ALINMADAN İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI NEDENİYLE YAPILAN  FESHİN GEÇERSİZ OLACAĞI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/7946
  2015/15228
  28.04.2015
  İlgili Kanun / Madde

  6356 S. STSK. /25
  4857 S.İşK/18-21

   
     
  • SAVUNMA ALINMADAN İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI NEDENİYLE YAPILAN  FESHİN GEÇERSİZ OLACAĞI
  • SENDİKAL NEDENLERİN KANITLANMAMIŞ OLMASI
    ÖZETİ   Dosya içeriğine göre davalı işveren, davacının iş akdini, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle geçerli nedenle feshetmiş ise de, fesihten önce davacıdan savunma almaması ve fesih sebebine göre feshin geçerli olduğunu ispat edememesi nedeniyle  mahkemece  feshin geçersiz olduğuna dair verilen karar isabetlidir.
  Ancak yerel mahkemece davacının iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiği kabul edilmiş ise de; feshin başka bir sebebe dayandığını iddia eden davacının bu iddiasını ispat ile yükümlü olduğu ve davacının sendikal nedenlerle iş akdinin feshedildiğini ispatlayamadığı gözetilmemiştir.
  Şöyle ki; davacı fesih tarihinden yaklaşık 7 ay önce sendikaya üye olmuş, bu dönemde sendika davalı işyerinde yetki almış, hatta taraflar arasında fesihten sonraki dönemde geçerli olacak şekilde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.
  Ayrıca sendika yazı cevabından davalı işyerinde halen çalışan 146 işçinin sendika üyesi olduğu ve davacının iş akdinin feshinden kısa bir süre sonra sendikadan istifa ettiği  iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiğinin ispatlanmadığı anlaşılmaktadır.


   
   
       
               


  DAVA                                   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
                  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından şekil şartlarına uyulmadan sendikal nedenle fesih edildiğini, yapılan feshin usul ve yasaya aykırı olduğun iddia ederek feshin geçersiz olduğunun tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep  ve dava etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacıya görevi hatırlatılmasına rağmen ısrarla iş yapmaktan kaçındığını, yapılan fesih sendikal nedenlere dayanmadığını, feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşçinin, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi durumunda, bu iddiasını ispatla yükümlüdür (m. 20/f.2). İşçinin feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi ve bunu ispatlaması, işverenin geçerli fesihle ispat yükünü ortadan kaldırmaz.
  Dosya içeriğine göre davalı işveren, davacının iş akdini, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle geçerli nedenle feshetmiş ise de, fesihten önce davacıdan savunma almaması ve fesih sebebine göre feshin geçerli olduğunu ispat edememesi nedeniyle  mahkemece  feshin geçersiz olduğuna dair verilen karar isabetlidir.
  Ancak yerel mahkemece davacının iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiği kabul edilmiş ise de; feshin başka bir sebebe dayandığını iddia eden davacının bu iddiasını ispat ile yükümlü olduğu ve davacının sendikal nedenlerle iş akdinin feshedildiğini ispatlayamadığı gözetilmemiştir.
  Şöyle ki; davacı fesih tarihinden yaklaşık 7 ay önce sendikaya üye olmuş, bu dönemde sendika davalı işyerinde yetki almış, hatta taraflar arasında fesihten sonraki dönemde geçerli olacak şekilde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.
  Ayrıca sendika yazı cevabından davalı işyerinde halen çalışan 146 işçinin sendika üyesi olduğu ve davacının iş akdinin feshinden kısa bir süre sonra sendikadan istifa ettiği  iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiğinin ispatlanmadığı anlaşılmaktadır.
  Bu nedenlerle 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞİNE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen süresi içinde işe başlatılmaması halinde davalı tarafından ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan  tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yaptığı 251.35 TL yargılama giderinin davalılarda tahsili ile davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak 28/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ