• RÜCÜ


  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/11469
  2015/17620
  26.10.2015
  İlgili Kanun / Madde

  5510 S.SGK/21,54


   
     
  • RÜCÜ
  • KURUMUN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERLİ GELİRDEN FAZLASINI İSTEME HAKKININ BULUNMADIĞI
    ÖZETİ  Kurumun, sigortalıya bağladığı ilk peşin sermaye değerli gelirden fazlasını isteme hakkı bulunmadığı gibi; bağlanan gelirin kesildiği veya kesilmesi gereğinin, yargılama   sürecinde   ortaya   çıktığı   durumlarda;   Kurumun   ödemediği   veya ödemeyecek olduğu gelir kesimini rücuan isteyemeyeceği yönü de, tazmine yönelik davada gözetilmesi gereken genel ilkeler arasında bulunmaktadır.
  Mahkemece; iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan ilk peşin sermaye değerli gelirlerin 506 sayılı Kanunun 92. maddesi (5510 sayılı Yasa'nın 54. madde) uyarınca yarıya indirildiğinin anlaşılması nedeniyle, öncelikle yapılması gereken iş; gelirin başladığı 18.01.2006 tarihi itibariyle 506 sayılı Yasanın 92. maddesi uyarınca indirilmiş hali üzerinden hesaplanan ilk peşin sermaye değerli gelir miktarına, gelirin başladığı tarihten indirme tarihine kadar (18.01.2006-01.02.2006 tarihleri arasında) yapılan fiili ödeme miktarının yarısının da eklenmesi suretiyle belirlenecek değere, tazmin sorumlularının kusur oranı (%90) uygulanmalı, ilk rücu davasında hükmolunan miktar mahsup edilerek hasıl olacak sonuca göre, davalıların tazminle sorumlu olduğu rücu alacağı belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  .
   
   
       
               

  Dava, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler ve yapılan masraflar nedeniyle uğranılan Kurum zararının ilk rücu davasından bakiyesinin tazmini istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davalı Saral Vinç Ağır Nakliye İnş. San. Tic. Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Gonca Gül Çınar Ergül tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  506 sayılı Yasanın 92. maddesi, "Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır. Bu aylık ve gelirler eşitse, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylığın da yarısı verilir." düzenlemesini içermektedir.
  Kurumun, sigortalıya bağladığı ilk peşin sermaye değerli gelirden fazlasını isteme hakkı bulunmadığı gibi; bağlanan gelirin kesildiği veya kesilmesi gereğinin, yargılama   sürecinde   ortaya   çıktığı   durumlarda;   Kurumun   ödemediği   veya ödemeyecek olduğu gelir kesimini rücuan isteyemeyeceği yönü de, tazmine yönelik davada gözetilmesi gereken genel ilkeler arasında bulunmaktadır.
  Dava konusu edilen gelirlerin, 506 sayılı Yasanın 92. maddesi (5510 sayılı Yasa'nın 54. madde) uyarınca indirildiğinin anlaşılması halinde; davalının tazminle sorumlu olduğu ilk peşin sermaye değerli gelir miktarının; gelirin başladığı tarih itibariyle 506 sayılı Yasanın 92. maddesi (5510 sayılı Yasa'nın 54. madde) uyarınca indirilmiş hali üzerinden hesaplanan ilk peşin sermaye değerli gelir miktarına, indirme tarihine kadar yapılan fiili ödeme miktarının yarısının da eklenmesi suretiyle belirlenmelidir.
  Mahkemece; iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan ilk peşin sermaye değerli gelirlerin 506 sayılı Kanunun 92. maddesi (5510 sayılı Yasa'nın 54. madde) uyarınca yarıya indirildiğinin anlaşılması nedeniyle, öncelikle yapılması gereken iş; gelirin başladığı 18.01.2006 tarihi itibariyle 506 sayılı Yasanın 92. maddesi uyarınca indirilmiş hali üzerinden hesaplanan ilk peşin sermaye değerli gelir miktarına, gelirin başladığı tarihten indirme tarihine kadar (18.01.2006-01.02.2006 tarihleri arasında) yapılan fiili ödeme miktarının yarısının da eklenmesi suretiyle belirlenecek değere, tazmin sorumlularının kusur oranı (%90) uygulanmalı, ilk rücu davasında hükmolunan miktar mahsup edilerek hasıl olacak sonuca göre, davalıların tazminle sorumlu olduğu rücu alacağı belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Kuşkusuz, hükmü temyiz etmeyen davalı Kervan Çelik Konstrüksiyon İmalat ve Taah. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. yönünden davacı Kurum lehine oluşabilecek usuli kazanılmış hak durumu korunmalıdır.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın eksik inceleme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O hâlde, davalı Saral Vinç Ağır Nakliye İnş. San. Tic. Ltd. Şti. avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazı kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı Saral Vinç Ağır Nakliye İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne iadesine, 26.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ