• PERFORMANSA DAYALI FESİH

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/9781
  2009/996
  02.02.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
     
  • PERFORMANSA DAYALI FESİH
  • AYNI PERFORMANS DÜZEYİNDE İŞÇİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ
  • EŞİT İŞLEM BORCU
    ÖZETİ: İşverenin eşit işlem yapma borcu çerçevesinde, ilgili tüm işyeri kayıtlan getirtilerek, davacının çalıştığı eşdeğer sürede, genelde T4 puanı alanların iş sözleşmelerinin feshedilip edilmediği, davacının daha önce zam aldığı dönemlerde tüm işçilere zam verilip verilmediği araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
               


  DAVA                           : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmaksızın sona erdirildiğini iddia ederek, feshin geçersizliğine, işe iadeye ve yasal haklarının belirlenmesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, davacının üç yıldır işyerinde çalıştığım, başından beri performans değerlendirmelerinde en alt seviye olan T5'in bir üzerindeki T4 ile derecelendirildiğini, bunun işçinin beklenenin sadece bir kısmına ulaşabildiğini ve hatalarının kabul edilebilir seviyenin üzerinde olduğunu gösterdiğini, ortalama performansın altında kaldığını, bankada 2005 yılında 1551 kişi arasında 62, 2006 yılında 2282 kişi arasında 72 kişinin T4 puanı aldığını, düşük performansından dolayı yapılan feshin geçerli nedene dayandığını savunmuştur.
  Mahkemece T4 seviyesinin verilen görev ve projelerin çoğunda standartları ve ihtiyaçlar karşıladığı, iş sorumlulukları dahilinde işinin çoğunun güvenilir şekilde tamamlayabildiğini, işin en önemli alanlarında teknik olarak yetenekli olduğunu, yalan denetim ve takip gerektirdiğini, bazı iş sorumluluklarından hataların kabul edilir seviyenin üstünde olduğunu gösterdiği, davacının 15.6.2005 ve 4.2.2005 tarihlerinde iş performansına yönelik çaba ve katkılarına karşılık ücret artışı yapıldığı, üst müdürlerin imzalı takdir belgelerinin bulunduğu, bu haliyle feshe gerekçe gösterilen performans düşüklüğü olgusunun gerçekleşmediği, feshin geçersiz olduğu gerekçesiyle işe iadeye karar verilmiştir.
  İşverenin eşit işlem yapma borcu çerçevesinde, ilgili tüm işyeri kayıtlan getirtilerek, davacının çalıştığı eşdeğer sürede, genelde T4 puanı alanların iş sözleşmelerinin feshedilip edilmediği, davacının daha önce zam aldığı dönemlerde tüm işçilere zam verilip verilmediği araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ