• ÖNEL VERİLEREK YAPILAN FESİH

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/24655
  2007/37397
  10.12.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 İşK/18-21
  2822 S.TSGLK/6,8
     
  • ÖNEL VERİLEREK YAPILAN FESİH
  • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN ÖNEL TARİHİNDE BAŞLAMASI
  • BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   
    ÖZETİ: davacının iş sözleşmesi davalı işveren tarafından 28.03.2006 tarihli bildirim ile Toplu iş Sözleşmesinin 12/C maddesi ve 4857 sayılı iş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca 10 haftalık önel süresi sonunda 05.06.2006 tarihinde feshedildiği, davacıya sadece kıdem tazminatı ödendiği, önel nedeni ile ihbar tazminatı ödenmediği, bu bildirimin 28.03.2006 tarihinde davacı imzasına tebliğ edildiği, davacının bu bildirimin 5.6.2006 tarihinde yapıldığını kanıtlayamadığı, davanın 28.06.2006 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.
  4857 sayılı iş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, feshin geçersizliği ve işe iade isteğinin işçi tarafından fesih bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. Somut uyuşmazlıkta 28.03.2006 tarihli fesih bildirim tarihine göre davanın bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmadığı anlaşılmaktadır.
               

  DAVA                                  : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini
  belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin 05.06.2006 tarihinde davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili ise davacının iş sözleşmesinin 28.03.2006 tarihli bildirim ve kendi dilekçesi ile öncel verilerek feshedildiğini, bu tarihe göre davanın hak düşürücü süre içinde açılmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, personel işleri ile bizzat sorumlu olan insan kaynakları müdürü tanıkların beyanlarına göre, davacının verimsizliği ve çalıştığı bölüm amirinin istememesi gibi Sübjektif nedenlerle iş sözleşmesinin feshedildiği, istifa dilekçesinin işleme konulmadığı, iş sözleşmesinin 05.06.2006 tarihinde feshedildiği, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesi davalı işveren tarafından 28.03.2006 tarihli bildirim ile Toplu iş Sözleşmesinin 12/C maddesi ve 4857 sayılı iş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca 10 haftalık önel süresi sonunda 05.06.2006 tarihinde feshedildiği, davacıya sadece kıdem tazminatı ödendiği, önel nedeni ile ihbar tazminatı ödenmediği, bu bildirimin 28.03.2006 tarihinde davacı imzasına tebliğ edildiği, davacının bu bildirimin 5.6.2006 tarihinde yapıldığını kanıtlayamadığı, davanın 28.06.2006 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.
  4857 sayılı iş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, feshin geçersizliği ve işe iade isteğinin işçi tarafından fesih bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. Somut uyuşmazlıkta 28.03.2006 tarihli fesih bildirim tarihine göre davanın bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmadığı anlaşılmaktadır. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  4857 sayılı iş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4.Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 20.00 yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,         
  Kesin olarak 10.12.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.        
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ