• OLAY TARİHİ İLE FESİH TARİHİ ARASINDA FESİH İÇİN GEREKLİ MAKUL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/8629
  2015/16642
  07.05.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S.İşK/18-21

   
     
  • OLAY TARİHİ İLE FESİH TARİHİ ARASINDA FESİH İÇİN GEREKLİ MAKUL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI
  • GEÇERSİZ FESİH
    ÖZETİ  Feshe neden gösterilen tehdit ve hakaret suçundan davacının şikayet edildiği tarih 07.09.2012'dir. Şikayet eden çalışan, şikayet tarihinden önce 05.07.2012 tarihinde davalı işyerinden ayrılmıştır. Tehdit ve hakaret suçundan davacı hakkında 26.12.2013 tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş, iş sözleşmesi ise 20.02.2014 tarihinde feshedilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda; olay tarihi ile fesih tarihi arasında hem haklı hem de geçerli fesih için makul süre geçmiştir. Ayrıca fesih tarihinde davacının feshe konu davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı da davalı işverence ispatlanamamıştır. Bu nedenlerle mahkemece davanın kabulü yerine yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalıdır
   
   
       
                 DAVA                       : Davacı,  feshin   geçersizliğine   ve   işe   iadesine   karar   verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 
                                 Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:            
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın fesih edildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin işverenin işyerinde çalışan bir başka işçisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle açılan davada mahkumiyetine karar verilmesinin öğrenilmesi üzerine haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı ve davalı vekilleri temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesi “24/11/2008 tarihinden 05/07/2012 tarihine kadar Groupama Emeklilik A.Ş. eski çalışanının, hakkınızda tehdit ve hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu, suç duyurusu neticesinde hakkınızda iddianame düzenlenerek İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nde 2013/161 E. sayılı dosya ile yargılamasının yapıldığı, 26.12.2013 günlü celsede tekrarlanan tehdit ve hakaret suçlarından ceza verilmesi konusunda hüküm kurulduğu öğrenilmiştir. Her ne kadar hükmün açıklanması geri bırakılmışsa da kararda açıklanması geri bırakılan ceza hükümlerine açıkça yer verilmiştir. Ceza dosyasına sunduğunuz imzanızı taşıyan yazılı savunma dilekçenizde şirketimiz eski çalışanını uzun süre rahatsız edici davranışlar sergilediğiniz, tehdit ve hakaret ettiğiniz açıktır. Anılan suç teşkil eden kusurlu davranışlarınızın büyük çoğunluğu eski çalışanımız ile birlikte çalıştığınız dönemde gerçekleşmiştir. İş ilişkinizin devamı sırasında zamana yayılarak eski çalışanımıza karşı tekrarlanan şekilde hukuka aykırı eylemlerde bulunmanız ve bu eylemlerinizin ceza mahkemesi kararıyla suç sayılması  iş ilişkisinin güven temelinin çöktüğünü ortaya koymaktadır. Tüm bu sebeplerle, iş sözleşmeniz 4857 sayılı İş Kanunu'nun işçinin işverenin diğer işçisine doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar (25/II-e) uyarınca feshedilmiştir” denilmek sureti ile sona erdirilmiştir.
  Feshe neden gösterilen tehdit ve hakaret suçundan davacının şikayet edildiği tarih 07.09.2012'dir. Şikayet eden çalışan, şikayet tarihinden önce 05.07.2012 tarihinde davalı işyerinden ayrılmıştır. Tehdit ve hakaret suçundan davacı hakkında 26.12.2013 tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş, iş sözleşmesi ise 20.02.2014 tarihinde feshedilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda; olay tarihi ile fesih tarihi arasında hem haklı hem de geçerli fesih için makul süre geçmiştir. Ayrıca fesih tarihinde davacının feshe konu davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı da davalı işverence ispatlanamamıştır. Bu nedenlerle mahkemece davanın kabulü yerine yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar   verilmiştir.
  HÜKÜM:
  Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yaptığı 450.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak 07.05.2015  gününde oybirliği ile  karar verildi         

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ