• OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN TOPLANMASI İÇİN OBJEKTİF CİDDİ SEBEPLERİN BULUNMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/3515
  2014/2500
  17.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4688 S. KGSK. /10
     
  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN TOPLANMASI İÇİN OBJEKTİF CİDDİ SEBEPLERİN BULUNMASININ GEREKMESİ
  •  
   
  ÖZETİ Genel kurul sendikaların iradesini yansıtan nihai karar organıdır. Genel kurullar bakımından asıl olan ise olağan genel kuruldur. Olağan genel kurul, kanunda ve daha kısa bir süre belirlenmesi koşuluyla tüzükte öngörülen sürelerde düzenli olarak yapılmak zorunda olunan ve yapılması için herhangi bir sebebin ortaya çıkması gerekli olmayan genel kuruldur. Olağanüstü genel kurul ise ancak genel kurulun olağanüstü toplanmasını gerektirir nitelikte objektif ve ciddi sebeplerin bulunması halinde söz konusu olan istisnai nitelikteki genel kuruldur.
  Somut olayda, Merkez Yönetim Kurulunun dört asil üyesi çeşitli sebeplerle görevden ayrılmış ise de, yedek üyelerle eksikliğin giderildiği ve bu anlamda sendika işleyişinde bir sorun olmadığı anlaşılmıştır. Davacılar, ileri sürdükleri diğer iddialarına ilişkin olarak ise herhangi bir delil sunmamışlardır. Yukarıda ayrıntısı ile izah edildiği üzere, olağanüstü genel kurulun toplanması için, bu yönde objektif ve ciddi sebeplerin bulunması ve bu durumun kanıtlanması gerekmekte olup, inceleme konusu davada ise belirtilen hususlar kanıtlanamamıştır. Şu halde, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
   
               

  DAVA :           Davacı, delegelerin olağanüstü genel kurul talebinin reddine ilişkin yönetim kurulu kararın iptali ile kayyum vasıtası ile genel kurula gidilmesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                           Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yılmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı İsteminin Özeti:
              Davacılar vekili, yeter sayının çok üzerindeki sayıda dilekçe ile davalı sendikanın olağanüstü genel kurula gitmesi yönünde talepte bulunulduğunu, taleplerin iletildiği ve yeterli talebin olduğunun anlaşıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içinde kongrenin toplanması gerektiğini, sendikanın, genel kurul gerekçelerini tahlil ve takdir hakkı olmadığını, delegelerin iradesinin olağanüstü genel kurul yapılması yönünde oluştuğunu, ancak davalı sendikanın olağanüstü genel kurulu toplamadığını ileri sürerek olağanüstü genel kurul yapılması ile bu hususta kayyum tayinine karar verilmesini talep etmiştir.
              Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı sendika vekili, öncelikle süre aşımı ve husumet itirazını ileri sürmüş, esasa ilişkin olarak da, olağanüstü genel kurul toplanması için bir sebep bulunmadığını, davacıların iddiaları ile ilgili olarak hiçbir somut bilgi ve belge sunmadıklarını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
              Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, müracaat çoğunluğu sağlanacak ve birbirleri ile uyumlu olacak şekilde olağanüstü genel kurul gerekçelerinin sendikaya yazılı olarak iletildiği, taleplerin olağanüstü genel kurulda görüşülmesi gereken talepler olduğu, ancak kayyım tayinini gerektiren bir husus olmadığı gerekçesiyle, kayyum tayini talebinin reddine, olağanüstü genel kurul talebinin reddine ilişkin yönetim kurulu kararın iptali ile 60 gün içinde olağanüstü genel kurulun toplanmasına karar verilmiştir.
              Temyiz:
              Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
              Gerekçe:
              Taraflar arasındaki uyuşmazlık, delegelerin olağanüstü genel kurul talebinin, sendika merkez yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilemeyeceği noktasındadır.
              Davalı sendika 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yer alan bir sendikadır.
              4688 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 4. fıkrasına göre, “Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye  veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.”
              Sendika tüzüğünün 14. maddesinde de, olağan genel kurulun üç yılda bir toplanması öngörülmüş, olağanüstü genel kurul konusunda da 4688 sayılı Kanun'un 10/4. maddesi hükmü tekrar edilmiş, ancak isteğin gerekçeli olması gerektiği belirtilmiştir.
              Genel kurul sendikaların iradesini yansıtan nihai karar organıdır. Genel kurullar bakımından asıl olan ise olağan genel kuruldur. Olağan genel kurul, kanunda ve daha kısa bir süre belirlenmesi koşuluyla tüzükte öngörülen sürelerde düzenli olarak yapılmak zorunda olunan ve yapılması için herhangi bir sebebin ortaya çıkması gerekli olmayan genel kuruldur. Olağanüstü genel kurul ise ancak genel kurulun olağanüstü toplanmasını gerektirir nitelikte objektif ve ciddi sebeplerin bulunması halinde söz konusu olan istisnai nitelikteki genel kuruldur.
              Dosya içeriğine göre, davalı sendika, son olağan genel kurulunu 31.07.2011 tarihinde gerçekleştirmiş olup, 05.06.2013 tarihinde delegeler tarafından, beş asil yönetim kurulu üyesinden dördünün görevden ayrıldığı ve bu sebeple yönetim kurulunda aksamalar olduğu, yönetim kurulu tarafından şube açma yetkisinin kullanılmadığı, sendika maddi kaynaklarının doğru kullanılmadığı, eğitim giderinin başka amaçlar için harcandığı, mali imkanların kullanımında tüzüğe aykırı harcamalar olduğu ve tüzüğün 4688 sayılı Kanun'a uyumlu hale getirilmesi gerektiği gerekçeleriyle olağanüstü genel kurul talebinde bulunulmuştur. Olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin söz konusu talepler, Merkez Yönetim Kurulu'nun 01.08.2013 tarih ve 22 sayılı kararıyla reddedilmiştir.
              Somut olayda, Merkez Yönetim Kurulunun dört asil üyesi çeşitli sebeplerle görevden ayrılmış ise de, yedek üyelerle eksikliğin giderildiği ve bu anlamda sendika işleyişinde bir sorun olmadığı anlaşılmıştır. Davacılar, ileri sürdükleri diğer iddialarına ilişkin olarak ise herhangi bir delil sunmamışlardır. Yukarıda ayrıntısı ile izah edildiği üzere, olağanüstü genel kurulun toplanması için, bu yönde objektif ve ciddi sebeplerin bulunması ve bu durumun kanıtlanması gerekmekte olup, inceleme konusu davada ise belirtilen hususlar kanıtlanamamıştır. Şu halde, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              Sonuç:
              Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ