• ÖDEME DEFİNİN TEMYİZ DAHİL YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/51501
  2014/721
  21.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K/17
     
  • ÖDEME DEFİNİN TEMYİZ DAHİL YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ
   
  ÖZETİ Davalı vekili temyiz dilekçesi ekinde Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün iş müfettiş raporunun bir kısmı ile ücret bordrolarını sunmuş ve yıllık ücretli izin ile genel tatil ücretlerinin ödendiği savunmasında bulunmuştur.
              1086 sayılı Yasa döneminde açılan davalar yönünden ödeme defî'nin temyiz dahil yargılamanın her aşamasında yapılabileceği dairemizin ve Hukuk Genel Kurulu'nun  yerleşik uygulaması olmakla hükmün temyiz dilekçesi ekinde sunulan belgeler değerlendirilmek üzere bozulması gerekmiştir
   
   
               

  DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, bakiye maaş alacağı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Altın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı işçi, davalıya ait Büyük Samsun Otelin'de 15/05/2003 ile işyerinin tahliye edildiği 22/11/2007 tarihi arasında çalıştığını, fesih sonrasında yasal koşullar gerçekleşmesine rağmen çağrılmadığını, sonradan ödeneceği söylenmesine rağmen alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları, bakiye maaş, ile fazla mesai,  ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı işveren,  davacının da çalıştığı işyerinin celbi icra ile tahliyesi ile mecburen iş akdine son verildiğini, sonradan ilanen eski tecrübeli işçilere müracaatları halinde işlerine devam edebileceğinin belirtilmesine rağmen işe dönmeyen davacının asıl mağduriyetine sebebiyet verenin Büyük Otel bina sahibi İl özel idaresi olduğunu husumetin öncelikle Özel idareye yöneltilmesi gerektiğini, ayrıca cebri icra öncesi davacıda dahil bütün işten çıkan işçilerin iş akdinin sonaereceğini bildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,  davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Karar, davalı tarafından temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre,  davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Davalı vekili temyiz dilekçesi ekinde Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün iş müfettiş raporunun bir kısmı ile ücret bordrolarını sunmuş ve yıllık ücretli izin ile genel tatil ücretlerinin ödendiği savunmasında bulunmuştur.
              1086 sayılı Yasa döneminde açılan davalar yönünden ödeme defî'nin temyiz dahil yargılamanın her aşamasında yapılabileceği dairemizin ve Hukuk Genel Kurulu'nun  yerleşik uygulaması olmakla hükmün temyiz dilekçesi ekinde sunulan belgeler değerlendirilmek üzere bozulması gerekmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı  nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ