• ÖDEME BELGELERİNİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/27491
  2014/235
  14.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /32,37
     
  • ÖDEME BELGELERİNİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ Davalı temyiz aşamasında alacaklarının ödendiğine dair ödeme belgeleri ile Ağustos ayı ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu sunmuştur.
              Borcu sükût ettiren ödeme belgeleri her aşamada ileri sürülebileceğinden davalı vekilinin temyiz dilekçesi ekinde sunduğu ödeme belgelerine karşı davacıdan diyecekleri sorularak değerlendirilmesi için kararın bozulması gerekmiştir
   
               

               Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen 7.12.2012 tarihli Ek Kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              Mahkemece davalıya tebligatla yapılan yargılama harçları ve temyiz harcının yatırılmasına ilişkin muhtıraya riayet edilmemesi nedeniyle 07.12.2012 tarihli Ek Karar ile kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanunu 28/a maddesi gereği “Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.” Diğer yandan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.06.2010 tarihli 2010/19-286 E. 2010/330 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere; Konuya ilişkin H.U.M.K.'nun 434.maddesinin 3.fıkrasında; “Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Bu kararın da temyiz edilmesi halinde 432 nci maddenin son fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
              Dairemizin geri çevirme kararından sonra davalının eksik harçları yatırdığı anlaşıldığından temyiz isteminin süresinde yapıldığı kabul edilerek, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına  ilişkin 7.12.2012 tarihli Ek Kararın bozularak  ortadan kaldırılmasına işin esasının incelenmesine geçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
              2-Davacı vekili, müvekkilinin 19.09.2006-16.08.2010 tarihleri arasında çalıştığını, müvekkilinin fazla ve hafta tatil günleri yaptığı çalışmalar ve ücretlerinin verilmemesi nedenleriyle iş akdini feshetmek durumunda kaldığını belirterek yasal işçi alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
              Davalı vekili, davacı ile yapılan sözleşmenin TOBB binası ikiz kuleleri tadilat yapım işi ve dolayısıyla belirli süreli olduğunu ve bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatı talep edilemeyeceğini, asgari ücret aldığını, davacının ücretlerinin ödendiğini, davacının istifa ettiğini ve bir başka yerde işe başladığını, çalışılan TOBB işyerinin resmi kurum olduğunu, mesai saatleri dışında çalışılamayacağını ve fazla çalışma yapılamayacağını, bordrolarda sıfır yazmakla fazla çalışma yapılmadığının açıkça görüldüğünü, davacının fazla çalışma yaptığını yazılı delille kanıtlaması gerektiğini ileri sürerek davanın reddini istemiştir.
              Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Davacı iş sözleşmesini ücretlerin ödenmemesi nedeniyle 16.08.2010 tarihinde feshetmesine rağmen 16 günlük ücret yerine Ağustos ayı ücretinin bir ay üzerinden hesaplanması ve hüküm altına alınması hatalıdır.
              3-Davalı temyiz aşamasında alacaklarının ödendiğine dair ödeme belgeleri ile Ağustos ayı ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu sunmuştur.
              Borcu sükût ettiren ödeme belgeleri her aşamada ileri sürülebileceğinden davalı vekilinin temyiz dilekçesi ekinde sunduğu ödeme belgelerine karşı davacıdan diyecekleri sorularak değerlendirilmesi için kararın bozulması gerekmiştir.
              SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkemenin 7.12.2012 tarihli Ek Kararının bozularak ortadan kaldırılmasına temyiz olunan 4.7.2012 tarihli kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine 14.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ