• MUVAZAALI ALTİŞVEREN İLİŞKİSİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/35910
  2009/25679
  05.10.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 İşK/2,21
     
  • MUVAZAALI ALTİŞVEREN İLİŞKİSİ
  • HUSUMET NEDENİYLE MUVAZAALI ALT İŞVEREN AÇISINDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ
  • VEKALET ÜCRETİNİN MUVAZAALI ALT İŞVEREN YARARINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, işyerinde davalılar arasında sözleşmeye konu olan çelik kaynak işinin asıl iş olduğu ve uzmanlık gerektirmediği, asıl işin bölünerek verilmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/6-7 maddesine aykırı olduğu, davalılar arasındaki sözleşmenin muvazaalı olduğu, davacının başlangıçtan beri asıl işveren TVK Gemi yapım şirketi işçisi sayılması gerektiği, diğer davalının işverenlik sıfatının bulunmadığı, davacının diğer arkadaşları ile sigorta primlerinin eksik yatırılmasını görüşmek istediklerinin ertesi gün işe alınmadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından, davanın asıl ve gerçek işveren davalı TVK Gemi Yapım A. Şirketi yönünden kabulüne, diğer dava davalı KOMED Metal Ldt. Şirketinin işverenlik sıfatı bulunmadığından bu davalı yönünden husumet nedeni ile reddine karar verilmesi yerindedir.
  Ancak, işverenlik sıfatı bulunmayan KOMED şirketi'nin muvazaalı işlemin tarafı olması ve dava açılmasına neden olması nedeni ile lehine vekalet ücretine karar verilmemesi gerekir.
   
               


  DAVA                                 : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini
  belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın davalı TVK Gemi Yapım A. Şirketi yönünden kabulüne, davalı KOMED Metal Ltd. Şirketi yönünden husumet nedeni ile reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı ve davalı TVK Gemi Yapım A. Şirketi avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Davacının iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sözlü olarak kayıt üzerinde gösterilen davalı KOMED şirketince feshedildiğini, davacının başlangıçtan beri diğer davalı asıl işveren TVK şirket işyerinde asıl işte çalıştığını, davalılar arasındaki sözleşmenin muvazaalı olduğunu iddia eden davacı vekili, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı KOMED şirket vekili, diğer davalı ile eser sözleşmesi imzalandığını, aralarında herhangi bir organik bağ bulunmadığını, muvazaalı işlem yapılmadığını, davacının iş sözleşmesinin fesih yazısındaki nedenlerle haklı olarak feshedildiğini davanın reddi gerektiğini savunurken, diğer davalı TVK Gemi Yapım şirket vekili ise davacının diğer şirket işçisi olduğunu, iki davalı arasında istisna sözleşmesi bulunduğunu, verilen işin asli iş olmadığını, belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece işyerinde bilirkişi marifeti ile yapılan keşif sonrası alman rapora itibar edilerek, işyerinde davalılar arasında sözleşmeye konu olan çelik kaynak işinin asıl iş olduğu ve uzmanlık gerektirmediği, asıl işin bölünerek verilmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/6-7 maddesine ayları olduğu, davalılar arasındaki sözleşmenin muvazaalı olduğu, davacının başlangıçtan beri asıl işveren TVK Gemi yapım şirketi işçisi sayılması gerektiği, diğer davalının işverenlik sıfatının bulunmadığı, davacının diğer arkadaşları ile sigorta primlerinin eksik yatırılmasını görüşmek istediklerinin ertesi gün işe alınmadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın davalı TVK Gemi Yapım A. Şirketi yönünden kabulüne, davalı KOMED Metal Ldt. Şirketi yönünden husumet nedeni ile reddine karar verilmiş ve ret nedeni ile davalı KOMED şirketi lehine vekalet ücretine hükmedilmiştir.
  Davacı vekili, KOMED şirketi lehine vekalet ücretine hükmedilmesini temyiz nedeni yaparken, davalı TVK Gemi Yapım A. Şirketi vekili, cevap nedenleri ile karan temyiz etmiştir.
  Dosya içeriğine göre, işyerinde davalılar arasında sözleşmeye konu olan çelik kaynak işinin asıl iş olduğu ve uzmanlık gerektirmediği, asıl işin bölünerek verilmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/6-7 maddesine aykırı olduğu, davalılar arasındaki sözleşmenin muvazaalı olduğu, davacının başlangıçtan beri asıl işveren TVK Gemi yapım şirketi işçisi sayılması gerektiği, diğer davalının işverenlik sıfatının bulunmadığı, davacının diğer arkadaşları ile sigorta primlerinin eksik yatırılmasını görüşmek istediklerinin ertesi gün işe alınmadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından, davanın asıl ve gerçek işveren davalı TVK Gemi Yapım A. Şirketi yönünden kabulüne, diğer dava davalı KOMED Metal Ldt. Şirketinin işverenlik sıfatı bulunmadığından bu davalı yönünden husumet nedeni ile reddine karar verilmesi yerindedir.
  Ancak, işverenlik sıfatı bulunmayan KOMED şirketi'nin muvazaalı işlemin tarafı olması ve dava açılmasına neden olması nedeni ile lehine vekalet ücretine karar verilmemesi gerekir. Bu nedenle kararda adı geçen davalı lehine vekalet ücretine karar verilmesi hatalı ise de, bu durum yeninden yargılamayı gerektirmediğinden, HUMK.'nun 438/7 maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/3 maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  SONUÇ : Temyiz olunan kararın hüküm fıkrasının 2 bendinin 8 paragrafında yer alan "Davalı Komed Metal San. ve Tic. Ltd. Şti kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan tarife uyarınca belirlenen 575,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisine verilmesine" cümlesinin hükümden tamamen çıkarılmasına ve kararın bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 05.10.2009 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ