• MADDİ TAZMİNAT TALEPLİ İLK DAVANIN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ


  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/17175
  2009/3832
  16.03.2009
  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41
     
  • MADDİ TAZMİNAT TALEPLİ İLK DAVANIN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Dosya içerisindeki belgelerden; Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin 2007/97 Esas sayılı dosyasında, davacı tarafından davalı aleyhine aynı iş kazası nedeni ile maddi zararların giderilmesi için bir dava açıldığı ve yargılanmasının devam ettiği anlaşılmaktadır. Tarafları ve dayanılan dava konusu olay aynı olduğundan her iki dava arasında irtibat bulunduğu ve birbirinin sonuçlarını etkileyeceği tartışmasızdır. Davacı tarafından açılan ilk davanın; bu davada bekletici mesele yapılmasında sonuçta verilecek kararın yasaya uygunluğu bakımından zaruret olduğu da bir gerçektir.
  Bu durumda; mahkemece Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin 2007/97 Esas sayılı dava dosyasının bekletici mesele yapılarak kesinleşecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde davanın reddine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir
               

  Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mehmet Beleç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Dava iş kazası sonucu beden güç kaybına uğrayan davacının manevi zararının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
  Dosya içerisindeki belgelerden; Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin 2007/97 Esas sayılı dosyasında, davacı tarafından davalı aleyhine aynı iş kazası nedeni ile maddi zararların giderilmesi için bir dava açıldığı ve yargılanmasının devam ettiği anlaşılmaktadır. Tarafları ve dayanılan dava konusu olay aynı olduğundan her iki dava arasında irtibat bulunduğu ve birbirinin sonuçlarını etkileyeceği tartışmasızdır. Davacı tarafından açılan ilk davanın; bu davada bekletici mesele yapılmasında sonuçta verilecek kararın yasaya uygunluğu bakımından zaruret olduğu da bir gerçektir.
  Bu durumda; mahkemece Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin 2007/97 Esas sayılı dava dosyasının bekletici mesele yapılarak kesinleşecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde davanın reddine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 16.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ