• MADDİ MANEVİ TAZMİANAT DAVASINDA VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ


  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/6929
  2008/8467
  03.06.2008
  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41
     
  • MADDİ MANEVİ TAZMİANAT DAVASINDA VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
    ÖZETİ: Öte yandan hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminat miktarları üzerinden davacı yararına ayrı ayrı avukatlık ücreti hesaplamak gerekirken, toplam tazminat üzerinden vekalet ücreti hesaplanarak, davacı yararına vekalet ücretinin noksan hesaplanması, davalı yararına vekalet ücreti hesaplanırken de manevi tazminatın reddedilen, bölümü için tarifenin 10/2 maddesi dikkate alınmaksızın kabul edilen miktarı aşar biçimde vekalet ücretinin fazla verilmesi, maddi tazminat talebinin bir bölümünün reddinin, kaçınılmazlık nedeniyle yapılan indirim ile katsayı değişiklikleri sonucu sigorta tahsisleri peşin sermaye değerindeki artışlardan kaynaklandığının anlaşılmasına ve davacının dava açarken bu hususu bilebilmesinin mümkün bulunmamasına göre, maddi tazminatın kısmen reddi nedeniyle davalı yararına vekalet ücreti verilemeyeceğinin göz ardı edilmesi isabetsiz olup bozma nedenidir
               


  Davacı meslek hastalığı sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda, yazılı nedenlerle gerçekleşen 24.795,44 YTL maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davacı vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 3.6.2008 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı vek. Adına Av. H. T.E.ile karşı taraf vekili Av. S. S geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hâkimi B. Mustafa Şimşek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü, ve aşağıdaki karar tespit edildi.

  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayanağı gerektirici nedenlere, temyizin ve temyiz nedenlerine göre davalının tüm, temyizin kapsamı ve temyiz nedenlerine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

  2- Dava meslek hastalığı sonucu % 17,00 oranında sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

  Mahkemece davacının maddi ve manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmişse de manevi tazminatın az takdir edildiği gibi taraflar yararına avukatlık ücretinin belirlenmesinde de hataya düşüldüğü anlaşılmaktadır.

  Olayın oluş şekline, müterafik kusur oranlarına, davacının duyduğu elem ve ızdırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, 22.06.1966 gün 1966/7-7 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine ve hak nesafet kurallarına göre davacı yararına 13.500,00 YTL manevi tazminat yerine 10.000,00 YTL manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  Öte yandan hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminat miktarları üzerinden davacı yararına ayrı ayrı avukatlık ücreti hesaplamak gerekirken, toplam tazminat üzerinden vekalet ücreti hesaplanarak, davacı yararına vekalet ücretinin noksan hesaplanması, davalı yararına vekalet ücreti hesaplanırken de manevi tazminatın reddedilen, bölümü için tarifenin 10/2 maddesi dikkate alınmaksızın kabul edilen miktarı aşar biçimde vekalet ücretinin fazla verilmesi, maddi tazminat talebinin bir bölümünün reddinin, kaçınılmazlık nedeniyle yapılan indirim ile katsayı değişiklikleri sonucu sigorta tahsisleri peşin sermaye değerindeki artışlardan kaynaklandığının anlaşılmasına ve davacının dava açarken bu hususu bilebilmesinin mümkün bulunmamasına göre, maddi tazminatın kısmen reddi nedeniyle davalı yararına vekalet ücreti verilemeyeceğinin göz ardı edilmesi isabetsiz olup bozma nedenidir.
  Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden H.U.M.K.’nun 438/7. maddesi uyarınca hüküm bozulmamalı düzeltilerek onanmalıdır.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının tümüyle silinerek yerine;
  1- 14.795,44 YTL maddi tazminat ile takdiren 13.500,00 YTL manevi tazminat olmak üzere toplam 28.295,44 YTL tazminatın meslek hastalığının tespit edildiği 24.10.2000 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin maddi ve manevi tazminat talebinin reddine,
  2- Davalı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
  3- Davacı tarafından başvurma ve peşin harç olmak üzere yatırılan toplam 1.022,20 YTL harcın talebi halinde davacıya iadesine,
  4- Reddedilen ve kabul edilen miktarlar nazara alınarak, davacı tarafça yapılan toplam 642,90 YTL yargılama giderinden takdiren 300,00 YTL’ nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,
  5- Hüküm tarihinde yürürlülükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, avukat ile temsil edilen davacı yararına hüküm altına alınan maddi tazminat miktarı üzerinden 1.775,45 YTL, manevi tazminat miktarı üzerinden 1.620,00 YTL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  6- Hüküm tarihinden yürürlülükte olan Avukatlık Asgari ücret Tarifesine göre, avukat ile temsil edilen davalı yararına reddedilen manevi tazminat miktarı üzerinden 1.620,00 YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, maddi tazminatın kısmen reddinin, kaçınılmazlık nedeniyle yapılan indirim ile katsayı değişiklikleri sonucu sigorta tahsisleri peşin sermaye değerindeki artışlardan kaynaklanmasına ve davacının dava açarken bu hususu bilebilmesinin mümkün bulunmamasına göre, maddi tazminatın kısmen reddi nedeniyle davalı yararına avukatlık ücreti verilmesine yer olmadığına, rakam ve sözcüklerin yazılmasına ve hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, davacı yararına takdir edilen 550,00 YTL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, 03.06.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.   


   
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ