• KIZ ÇOCUKLARINA BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ ANCAK KENDİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SİGORTALI OLMALARI HALİNDE KESİLEBİLECEĞİ

   
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/3631
  2007/7907
  15.05.2007
  İlgili Kanun / Madde
  506S.SSK/G.91
   
   
  • KIZ ÇOCUKLARINA BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ ANCAK KENDİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SİGORTALI OLMALARI HALİNDE KESİLEBİLECEĞİ
  • ANA BABA ÜZERİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUKLARINA VEFAT EDEN EŞLERİNDEN DOLAYI DA AYLIK BAĞLANABİLECEĞİ

   
    ÖZETİ: 5386 sayılı Kanunla getirilen yasal düzenleme uyarınca; davacı kız çocuğuna, Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı babası üzerinden 506 sayılı Kanuna göre bağlanan ölüm aylığının, eşi üzerinden de aynı Kurumdan aylık bağlanması nedeniyle kesilmesi ya da durdurulması mümkün olmadığı gibi; babası nedeniyle ölüm aylığı alıyor olması da, eşi dolayısıyla aynı Kurumdan ölüm aylığı tahsisine engel teşkil etmeyeceğinden; ölüm aylığı kesme işleminin iptaliyle aylığın devamı konusundaki istemin de kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  .
               

  Davacı, davalı Kurum işleminin iptali ile aylığın kesildiği yerden devamına ve borçlu olmadığına karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Ercan Turan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, Davalı Kurum vekilinin temyiz itirazlarının reddine.
  2-Davacı vekilinin temyiz istemine gelince;
  01.4.1986 tarihinde ölen eşi nedeniyle 15.4.1986 tarihinden; 09.7.1965 tarihinde ölen babası nedeniyle de 01.5.1986 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanan davacının, eşi nedeniyle bağlanan ölüm aylığının, 506 sayılı Yasanın 68/VI. maddesindeki "Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir." Düzenlemesi uyarınca kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptaliyle, borçlu olmadığının tespitine ilişkin davanın yargılaması sonucunda, aylık kesme işlemine yönelik istemin reddiyle, 17.578,66 YTL borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir.
  506 sayılı Yasaya 5386 sayılı Yasayla eklenen geçici 91.madde hükmü ile kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar yönünden getirilen düzenlemede; kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların, "Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları..."  halinde kesileceği, kendi çalışmaları dışında sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almaları halinde ise kesilmeyeceği hükmü öngörülmüştür.
  Diğer taraftan; 506 sayılı Kanunun 68.maddesinin I-A ve V. bentleri kapsamında, anne ya da baba üzerinden ölüm aylığı veya gelir tahsis edilmiş olması; hak sahibi kız çocuklarına, vefat eden eşlerinden dolayı Sosyal Sigortalar Kurumunca aylık veya gelir bağlanmasına engel teşkil etmeyeceği gibi, eşleri üzerinden bağlanmış ölüm aylığı ya da gelirinin kesilmesini de gerektirmez.
  Hal böyle olunca da, 5386 sayılı Kanunla getirilen yasal düzenleme uyarınca; davacı kız çocuğuna, Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı babası üzerinden 506 sayılı Kanuna göre bağlanan ölüm aylığının, eşi üzerinden de aynı Kurumdan aylık bağlanması nedeniyle kesilmesi ya da durdurulması mümkün olmadığı gibi; babası nedeniyle ölüm aylığı alıyor olması da, eşi dolayısıyla aynı Kurumdan ölüm aylığı tahsisine engel teşkil etmeyeceğinden; ölüm aylığı kesme işleminin iptaliyle aylığın devamı konusundaki istemin de kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde davacıya iadesine,15.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ