• KISMİ DAVANIN TALEP EDİLEN MİKTARLAR AÇISINDAN ZAMAN AŞIMINI KESECEĞİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/11853
  2014/242
  14.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /57
     
  • KISMİ DAVANIN TALEP EDİLEN MİKTARLAR AÇISINDAN ZAMAN AŞIMINI KESECEĞİ
  • KISMİ DAVADA TALEP EDİLEMYEN KALAN MİKTAR İÇİN ZAMAN AŞIMININ İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ Davacı davasını 22.05.2012 tarihinde ıslah etmiştir. Dava dilekçesi, sadece talep edilen miktarlar açısından zamanaşımını keser. Bakiye kısım hakkında zamanaşımı işlemeye devam eder. Davacının ıslah dilekçesinde alacağın HMK 107.maddesi kapsamında kaldığı şeklinde ıslah dilekçesi sunulmuş ise de, dava HUMK'nun yürürlükte bulunduğu  1.4.2008 tarihinde açılmış kısmi dava olup belirsiz alacak davası değildir. Islah tarihi itibariyle ücret alacakları 5 yıllık zamanaşımına uğramıştır. Mahkemece davalının zamanaşımı savunması değerlendirilmeden karar verilmesi hatalıdır.
   
               

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
              2.Davacı vekili,  13/07/2005 tarihinde emekli olduğunu, ödenmeyen yıllık izin ve Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
              Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
              Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Davalı Mahkemece alınan 24.04.2012 tarihli rapor sonrasında 22.05.2012 tarihli yazısında ilave tediye banka ödemelerini gösteren dökümü sunmuştur. Bilirkişiden davalı tarafından yapılan bütün ödemeleri gösteren denetime elverişli rapor alınması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
              3.Davacı 13/07/2005 tarihinde emekli olmuştur. Davacı davasını 22.05.2012 tarihinde ıslah etmiştir. Dava dilekçesi, sadece talep edilen miktarlar açısından zamanaşımını keser. Bakiye kısım hakkında zamanaşımı işlemeye devam eder. Davacının ıslah dilekçesinde alacağın HMK 107.maddesi kapsamında kaldığı şeklinde ıslah dilekçesi sunulmuş ise de, dava HUMK'nun yürürlükte bulunduğu  1.4.2008 tarihinde açılmış kısmi dava olup belirsiz alacak davası değildir. Islah tarihi itibariyle ücret alacakları 5 yıllık zamanaşımına uğramıştır. Mahkemece davalının zamanaşımı savunması değerlendirilmeden karar verilmesi hatalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 14.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ