• KISA KARARIN TEFHİMİ HALİNDE TEMYİZ SÜRESİNİN TEBLİĞDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/569
  2014/401
  20.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  6100 S. HMK. /321
     
  • KISA KARARIN TEFHİMİ HALİNDE TEMYİZ SÜRESİNİN TEBLİĞDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI
   
  ÖZETİ 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 321/2. maddesine göre basit yargılama usulüne tabi davalarda kararın tefhimi, hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Somut olayda yargılamanın sona ermesi üzerine verilen kararın gerekçesi ile birlikte  tefhim edilmediği anlaşıldığından, temyiz süresinin  tefhimden değil gerekçeli kararın tebliğ tarihinden başlatılması ve kesinleşme tarihininde buna göre belirlenmesi gerekir. Davacıya gerekçeli karar 17.07.2012 tarihinde tebliğ edilmiş, davacı 20.07.2012 tarihinde ve süresi içinde dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmiştir. Bu durumda yetkili mahkemeye başvuru yapıldığında işin esasına girilerek inceleme yapılması gerekirken davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
               

  DAVA :           Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma  ücreti, yıllık izin ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                          Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.
                          Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı vekili, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı ve birkısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
              Davalı vekili, yetki itirazında bulunmuş ve davanın reddini savunmuştur.
              Mahkemece, İskenderun İş Mahkemesi tarafından verilen yetkisizlik kararının taraf vekillerine tefhiminden itibaren hesaplanan kesinleşme tarihinden sonra  iki haftalık süre içerisinde göndermeye dair dilekçenin verilmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına  karar verilmiştir.
              Hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 321/2. maddesine göre basit yargılama usulüne tabi davalarda kararın tefhimi, hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Somut olayda yargılamanın sona ermesi üzerine verilen kararın gerekçesi ile birlikte  tefhim edilmediği anlaşıldığından, temyiz süresinin  tefhimden değil gerekçeli kararın tebliğ tarihinden başlatılması ve kesinleşme tarihininde buna göre belirlenmesi gerekir. Davacıya gerekçeli karar 17.07.2012 tarihinde tebliğ edilmiş, davacı 20.07.2012 tarihinde ve süresi içinde dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmiştir. Bu durumda yetkili mahkemeye başvuru yapıldığında işin esasına girilerek inceleme yapılması gerekirken davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.(Dairemizin 23.09.2013 tarih 2013/25933Esas-2013/19464 Karar sayılı kararı da bu yöndedir)
              SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ