• KIDEM TAZMİNATININ ASKERLİK NEDENİYLE AYRINILAN DÖNEM İÇİN HESPALANMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/10950
  2011/11672
  18.04.2011
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
     
  • KIDEM TAZMİNATININ ASKERLİK NEDENİYLE AYRINILAN DÖNEM İÇİN HESPALANMASININ GEREKMESİ


   
    ÖZETİ Dosyada dinlenen davacı tanıkları, davacının Kazakistan da çalışmak için işi bıraktığını belirterek davalı savunmasını doğrulamışlardır.
  Davacının askerlik sonrası ikinci dönem çalışmasını yurt dışında çalışmak amacı ile sonlandırdığı bu sebebin haklı fesih sebebi olmayacağı anlaşılmakla davacının ikinci dönem çalışması için kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.
  Ancak davacının birinci dönem çalışmasının askerlik nedeniyle sona erdiğinden mahkemece davacının askerlik nedeniyle işten ayrıldığı tarihe kadar ki çalışmasına ilişkin kıdem tazminatının ayrıldığı tarihteki ücrete göre hesaplanıp kabulü gerekirken hatalı olarak tüm süre üzerinden kıdem tazminatının kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
               


  DAVA                                    :Davacı,  kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                      Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi F.Erdoğan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş akdinin davalı tarafından haksız olarak fesh edildiğini, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, hafta sonu çalışma ücretinin ödenmediğini, sadece 12 gün izin kullandığını, 1700 TL ücretle çalıştığını belirterek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla mesai ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının 31.10.2005 tarihinde kendi isteğiyle ayrıldığını, 1700 TL ücret ile çalıştığını, davacının Kasım 2003 tarihinden itibaren işyerine iş sözleşmesi olmadan danışmanlık hizmeti verdiğini, 2006 Şubat ayında yurt dışına gittiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıda belirtilen bendin kapsamı dışında kalan tüm temyiz itirazlarının reddine
  2- Somut olayda davacı iş akdinin işveren tarafından haksız olarak fesh edildiğini iddia etmiştir. Davalı işveren, davacının yurt dışında çalışmak için işi bıraktığını savunmuştur.
  Dosyada dinlenen davacı tanıkları, davacının Kazakistan da çalışmak için işi bıraktığını belirterek davalı savunmasını doğrulamışlardır.
  Davacının askerlik sonrası ikinci dönem çalışmasını yurt dışında çalışmak amacı ile sonlandırdığı bu sebebin haklı fesih sebebi olmayacağı anlaşılmakla davacının ikinci dönem çalışması için kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.
  Ancak davacının birinci dönem çalışmasının askerlik nedeniyle sona erdiğinden mahkemece davacının askerlik nedeniyle işten ayrıldığı tarihe kadar ki çalışmasına ilişkin kıdem tazminatının ayrıldığı tarihteki ücrete göre hesaplanıp kabulü gerekirken hatalı olarak tüm süre üzerinden kıdem tazminatının kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ