• KIDEM TAZMİNATI HESABINDA İŞÇİYE ÖDENEN YOL GİDERİNİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/37380
  2014/1020
  28.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İş.K. /14
     
  • KIDEM TAZMİNATI HESABINDA İŞÇİYE ÖDENEN YOL GİDERİNİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ
  •  
   
  ÖZETİ Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda yol gideri  hesaplanırken  Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının yazısında bildirilen yolcu ücreti esas alınmıştır.
              Ancak dosya içerisinde bulunan toplu iş sözleşmesi hükmüne göre servis aracı olmayan işyerlerinde Belediye rayici üzerinden yol gideri verileceği düzenlenmiştir.
              Bu durumda belediye rayici tespit edilerek yol gideri alacağının hesaplanması gerekir. Mahkeme tarafından kıdem tazminatı hesaplaması hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

   
   
               

  DAVA :           Davacı, arazi tazminatı, servis ve yol ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                          Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı, davalıya ait fidanlık işyerinde çalıştığı dönem ile ilgili  ödenmeyen yol gideri ile arazi tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
              Davalı, davanın reddini istemiştir.
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, arazi tazminatı isteminin reddine, yol gideri alacağının kabulüne karar verilmiştir.
              Kararı davalı temyiz etmiştir.
              Uyuşmazlık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yol gideri alacağının hesaplama yöntemi  noktasında toplanmaktadır.
              Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda yol gideri  hesaplanırken  Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının yazısında bildirilen yolcu ücreti esas alınmıştır.
              Ancak dosya içerisinde bulunan toplu iş sözleşmesi hükmüne göre servis aracı olmayan işyerlerinde Belediye rayici üzerinden yol gideri verileceği düzenlenmiştir.
              Bu durumda belediye rayici tespit edilerek yol gideri alacağının hesaplanması gerekir. Mahkeme tarafından kıdem tazminatı hesaplaması hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
              Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ