• KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÜCRET 

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/5639
  2015/16873
  11.05.2015
  İlgili Kanun / Madde

  1475 S.İşK/14

   
     
  • KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÜCRET 
    ÖZETİ  Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin son brüt ücretidir. Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan prim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.
  .
   
       
               


  DAVA  : Davacı, kıdem tazminatı, ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Hacıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı isteminin özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini beyanla kıdem tazminatı, ücret, fazla mesai, genel tatil  alacaklarını istemiştir.
  Davalı cevabının özeti:
  Davalı vekili, davacının iş sözleşmesini haklı sebep olmaksızın feshettiğini beyanla  davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne  karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Karar süresi içinde  davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki  temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
  Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin son brüt ücretidir. Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan prim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.
  Somut olayda, davacı işçi  ücretine ek olarak prim aldığını iddia etmiş, davalı taraf davacıya prim ödenmediğini savunmuştur. Bilirkişi  dosyada mübrez hesap bildirim formu belgelerinden davacıya son bir yıl içinde ödenen  miktara göre aylık 200,95TL prim ödendiği  kabulü ile giydirilmiş ücreti hesaplamıştır. Mahkemece bilirkişi tarafından yapılan hesaplama doğrultusunda davacının kıdem tazminatına hükmedilmiştir.
  Ücret hesabında dikkate alınan hesap bildirim formu başlıklı belgeler incelendiğinde, davacıya işi gereği yaptığı seyahatler sebebiyle seyahat avansı ödendiği ve bu ödemelerin harcırah niteliğinde olduğunun anlaşılmasına göre giydirilmiş ücrete eklenmesi hatalı olmuştur. Hal böyle olunca davacının prim aldığı hususunu ispat edemediği gözetilmeksizin mahkemece davacının giydirilmiş ücretinin prim aldığı kabulüne göre hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ