• KIDEM TAZMİNATI

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/20145
  2014/1261
  29.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İş.K. /14
     
  • KIDEM TAZMİNATI
  • HİZMET TESPİTİ DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile ulusal bayram genel tatil alacağının bilirkişi raporu doğrultusunda kabulüne karar verilmiş ise de, dosya içerisindeki belgelerden davacının açmış olduğu hizmet tespiti davasının 10. Hukuk Dairesi'nin 2013/15094 Esas sırasında temyiz inceleme sırasını beklediği anlaşılmaktadır. Hizmet tespit davasında verilen karar eldeki davada verilen kararı etkileyecek nitelikte olduğundan mahkemece hizmet tespit davasında verilen kararın kesinleşmesinin beklenerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
   
               


              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde 2003 yılının Şubat ayından beri parke ve laminent döşeme ustası olarak sürekli ve kesintisiz çalıştığını, davacının sürekli çalışmasına rağmen kuruma çalışmalarının hiç bildirilmediğini, davacı ve kardeşinin sigortasız çalıştırılmasının 3. kişiler tarafından SGK'ya ihbar edildiğini, bunun üzerine davacının SGK'ya çağrıldığını, kurum kontrol memuruna sigortasız çalıştırıldığını beyan ettiği için işverence iş akdinin feshedildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı ile ulusal bayram genel tatil alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
              Davalı vekili, zamanaşımı savunmasında bulunduklarını, davacı ile davalı şirket arasında bir hizmet akdi bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
              Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile ulusal bayram genel tatil alacağının bilirkişi raporu doğrultusunda kabulüne karar verilmiş ise de, dosya içerisindeki belgelerden davacının açmış olduğu hizmet tespiti davasının 10. Hukuk Dairesi'nin 2013/15094 Esas sırasında temyiz inceleme sırasını beklediği anlaşılmaktadır. Hizmet tespit davasında verilen karar eldeki davada verilen kararı etkileyecek nitelikte olduğundan mahkemece hizmet tespit davasında verilen kararın kesinleşmesinin beklenerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.   
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 29.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ