• KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İDDİASININ BORDRO TANIKLARI KOMŞU İŞYERİNDE AYNI DÖNEM ÇALIŞANLARIN TANIKLIKLARINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17
  1475 S. İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2018/9928
  Karar No. 2018/18114
  Tarihi: 11.09.2018

  l KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İDDİASININ BORDRO TANIKLARI KOMŞU İŞYERİNDE AYNI DÖNEM ÇALIŞANLARIN TANIKLIKLARINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Yapılacak iş, öncelikle uyuşmazlık konusu dönemi kapsayacak şekilde dönem bordrolarını getirtmek ve bordro tanıklarını re'sen tespit edip dinlemek, gerek görüldüğü takdirde kurumdan sorulmak suretiyle veya ayrıntılı zabıta araştırması ile tespit edilecek komşu işyerlerinin işverenleri veya bu işverenlerin resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlarının beyanlarına başvurmak, komşu iş yeri tanıklarının çalışma süresini tereddütsüz belirlemek amacıyla gerek görüldüğü takdirde hizmet döküm cetvellerini getirtmek, davacının davalı işveren iş yerinde çalıştığı birimlerdeki belgelerde adının bulunup bulunmadığını gerekirse işyerinde keşif de yapmak suretiyle denetlemek, davalı iş yerinde şirketleşmenin hangi tarihte başladığını, işletmenin ne zaman tüzel kişilik kazandığını, önceki dönemde de aynı yerde işyeri bulunup bulunmadığını ve varsa kim tarafından işletildiğini belirlemek, yine ...'da ki işyeri ile ilgili araştırmaları yapmak, davacıya yapılan ücret ödemeleriyle ilgili belgelerini istemek ve hizmet süresinin nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınıp araştırma genişletilerek tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın eksik araştırma ve inceleme sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini, beyan ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin, ve ücret alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 
  Gerekçe:
  Taraflar arasında davacının davalı işyerindeki hizmet süresi konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Davacının 1995 yılından itibaren davalı işyerinde çalışmaya başladığını, emekli maaşı alabilmek için 1999 yılında emeklilik dilekçesi verdiğini, ancak kesintisiz olarak 2013 yılı Haziran ayına kadar kesintisiz çalıştığını iddia ederken, davalı ise; davacının 01/11/1996-20/04/1999 tarihleri arasında çalıştığını, emekli olarak işten ayrıldığını, ayrıldığında da tüm hak ve alacaklarının kendisine ödendiğini, 2011 yılında davalı şirketin ...'ya taşındığı sırada evrakların çok yer tutması nedeniyle zamanaşımı da gözetilerek evrakların imha edildiğini, davacının evraklarının da imha edildiğinden temin edilemediğini, davacının fabrika kurulumu için sadece 13/01/2011-30/04/2011 tarihleri arasında geçici olarak çalıştırıldığını iddia etmiştir.
  Mahkemece; dinlenen ve bir kısmı bordro tanığı olan davacı tanık beyanları esas alınarak, davacı tarafça 01/11/1996-01/06/2013 tarihleri arasında çalışma olgusunun ispatlandığı kanaati ile bu dönem için yapılan hesaplamaları kabulüne karar vermiştir. 
  Davacıya ait SGK şahsi sicil dosyasındaki bilgi ve belgelere göre, 01/11/1996-20/04/1999 tarihleri arasında davalı işveren bünyesinde çalıştığı, 28/04/1999 tarihli beyan ve taahhüt belgesi emeklilik başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Dinlenen davacı tanığının aynı iş yerinde çalışmakla hepsinin farklı farklı dönemlerde çalıştığı, uyuşmazlık konusu dönemin tümünü içerir şekilde çalışıp çalışmadığının dosyadan anlaşılamadığı tespit edildiği gibi, dosyada kabule yönelik tüm dönemleri içerir şekilde dönem bordrolarının olmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, davacı beyanındaki gibi 20/04/1999-01/06/2013 tarihleri arası hizmet süresi olarak kabul edilmişse de, kayıt dışı dönem için yeterince araştırma yapılmamıştır.
  Yapılacak iş, öncelikle uyuşmazlık konusu dönemi kapsayacak şekilde dönem bordrolarını getirtmek ve bordro tanıklarını re'sen tespit edip dinlemek, gerek görüldüğü takdirde kurumdan sorulmak suretiyle veya ayrıntılı zabıta araştırması ile tespit edilecek komşu işyerlerinin işverenleri veya bu işverenlerin resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlarının beyanlarına başvurmak, komşu iş yeri tanıklarının çalışma süresini tereddütsüz belirlemek amacıyla gerek görüldüğü takdirde hizmet döküm cetvellerini getirtmek, davacının davalı işveren iş yerinde çalıştığı birimlerdeki belgelerde adının bulunup bulunmadığını gerekirse işyerinde keşif de yapmak suretiyle denetlemek, davalı iş yerinde şirketleşmenin hangi tarihte başladığını, işletmenin ne zaman tüzel kişilik kazandığını, önceki dönemde de aynı yerde işyeri bulunup bulunmadığını ve varsa kim tarafından işletildiğini belirlemek, yine ...'da ki işyeri ile ilgili araştırmaları yapmak, davacıya yapılan ücret ödemeleriyle ilgili belgelerini istemek ve hizmet süresinin nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınıp araştırma genişletilerek tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın eksik araştırma ve inceleme sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın sair yönler incelenmeksizin yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 11/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ