• KESİNTİLİ GEÇEN HİZMET SÜRESİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/1209
  2014/3850
  13.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İş.K. /14
     
  • KESİNTİLİ GEÇEN HİZMET SÜRESİ
  • HİZMET TESPİTİ DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Davalı vekili, davacının çalışmalarının kesintili geçtiğini belirtilen dönemlerde davacının faal çalışmasının olmadığını, ücret alacağının bulunmadığını, tüm ödemelerin yapıldığını belirterek davanın reddini istemiştir.
              Mahkemece davacının fazla mesai, ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili alacaklarının kabulüne karar verilmiş ise de, dosya içerisindeki belgelerden davacının açmış olduğu hizmet tespiti davasının Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2014/1627 Esas nosunda temyiz inceleme sırasını beklediği anlaşılmaktadır. Hizmet tespit davasında verilen karar eldeki davada verilen kararı etkileyecek nitelikte olduğundan mahkemece hizmet tespit davasında verilen kararın kesinleşmesinin beklenerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir
   
               

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde 27.05.2009-22.05.2010 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığını işverenin küfür etmesi ve çalışma şartlarının ağırlaştırması nedeni ile iş akdini 22.05.2010 tarihinde haklı olarak feshettiğini belirterek fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
              Davalı vekili, davacının çalışmalarının kesintili geçtiğini belirtilen dönemlerde davacının faal çalışmasının olmadığını, ücret alacağının bulunmadığını, tüm ödemelerin yapıldığını belirterek davanın reddini istemiştir.
              Mahkemece davacının fazla mesai, ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili alacaklarının kabulüne karar verilmiş ise de, dosya içerisindeki belgelerden davacının açmış olduğu hizmet tespiti davasının Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2014/1627 Esas nosunda temyiz inceleme sırasını beklediği anlaşılmaktadır. Hizmet tespit davasında verilen karar eldeki davada verilen kararı etkileyecek nitelikte olduğundan mahkemece hizmet tespit davasında verilen kararın kesinleşmesinin beklenerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.    
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ