• KESİNLİK SINIRI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/5763
  2009/18544
  02.07.2009
  İlgili Kanun / Madde
  1088 S.HUMK/427
     
  • KESİNLİK SINIRI
  • GURUP DAVALARINDA DA KESİNLİK SINIRININ GÖZETİLECEĞİ
    ÖZETİ: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 06.06.1975 gün ve 1975/6-8 sayılı içtihadında, 5521 sayılı yasada açık düzenleme olmamakla birlikte, bu yasanın 15. maddesindeki düzenleme gereği HUMK.'un 427. maddesindeki kesinlik sınırının iş mahkemelerinde verilen kararlarda da uygulanması gerektiği, grup halinde açılan davaların salt iş mahkemelerine özgü bir dava türü olmadığı, bu nedenle seri olarak açılan davalarda her dosya için kesinlik sınırına bakılması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
  Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması ile açıkça, hukuki dinlenilme hakkının ihlali gibi önemli konularda mahkemenin ağır hatalı karar vermesinde dahi kesinlik sınırının gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır
   
               


              Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar HUMK.'un 427/II maddesi uyarınca temyiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.
              Birleştirilen davalarda, temyiz sınırı her dava için ayrı ayrı belirlenir.
  İhtiyari dava arkadaşlığında, temyiz sının her dava arkadaşının davası için ayrı ayrı belirlenir.
  Karşılık davada, temyiz sınırı asıl dava ve karşılık dava için ayrı ayrı belirlenir.
  Tespit davalarında, temyiz sınırı tespit davasının öncüsü olduğu eda davasının miktar ve değerine göre belirlenir.
  Temyiz sınırından fazla bir alacağın tamamının temyiz edilmiş olması halinde, hükümde asıl istemin kabul edilmeyen bölümü temyiz sınırını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Kısaca temyize konu edilen miktara bakılarak kesinlik belirlenir.
  Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halinde, kısaca kısmi davada kesinlik sınırı dava edilen miktara göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir.
  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 06.06.1975 gün ve 1975/6-8 sayılı içtihadında, 5521 sayılı yasada açık düzenleme olmamakla birlikte, bu yasanın 15. maddesindeki düzenleme gereği HUMK.'un 427. maddesindeki kesinlik sınırının iş mahkemelerinde verilen kararlarda da uygulanması gerektiği, grup halinde açılan davaların salt iş mahkemelerine özgü bir dava türü olmadığı, bu nedenle seri olarak açılan davalarda her dosya için kesinlik sınırına bakılması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
  Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması ile açıkça, hukuki dinlenilme hakkının ihlali gibi önemli konularda mahkemenin ağır hatalı karar vermesinde dahi kesinlik sınırının gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. (Dairemizin 20.10.2008 gün ve 2007/29707 Esas, 2008/27968 Karar sayılı ilamı)
  Dosya içeriğine göre hüküm altına alınan temyize konu edilen miktar karar 1.170 YTL kesinlik sınırı kapsamında kaldığından temyiz isteminin HUMK: nun 427/2 ve 432/4 maddeleri, uyarınca REDDİNE, 2.7.2007 gününde oybirliği ile kara verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ