• KESİN SÜRE

  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2007/42605
  Karar No. 2009/10106
  Tarihi: 09.04.2009                                

  l KESİN SÜRE
  l DURUŞMA GÜNÜNDEN ÖNCE BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YATIRILMIŞ OLMASI
  l KESİN SÜRE NEDENİYLE RED EDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Mahkemece 04.06.2007 günlü oturumda davacı tarafa bilirkişi ücreti olan 100,00 TL’nin mahkeme veznesine depo edilmesi için 5 günlük kesin süre verilip duruşma 20.09.2007 gününe ertelenmiştir.
  Davacı taraf 100,00 TL’lik bilirkişi ücretini 20.07.2007 günü tahsilat makbuzuyla mahkeme veznesine yatırmıştır. 20.09.2007 günlü duruşmadan önce bilirkişi ücreti bloke edildiğinden dosyanın bilirkişiye tevdi edilip rapor aldırılması gerekirken 5 günlük kesin sürenin gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, vergi iadesi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Özmen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı kıdem, ihbar tazminatları ile fazla mesai, izin ücreti ve vergi iadesi isteminde bulunmuştur.
  Yerel mahkeme ihtarlı kesin süreye rağmen davacı tarafın bilirkişi ücretini mahkeme veznesine yatırmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
  Mahkemece 04.06.2007 günlü oturumda davacı tarafa bilirkişi ücreti olan 100,00 TL’ nin mahkeme veznesine depo edilmesi için 5 günlük kesin süre verilip duruşma 20.09.2007 gününe ertelenmiştir.
  Davacı taraf 100,00 TL’ lik bilirkişi ücretini 20.07.2007 günü tahsilat makbuzuyla mahkeme veznesine yatırmıştır. 20.09.2007 günlü duruşmadan önce bilirkişi ücreti bloke edildiğinden dosyanın bilirkişiye tevdi edilip rapor aldırılması gerekirken 5 günlük kesin sürenin gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ