• KESİN HÜKÜMÜN KOŞULLARI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/2933
  2015/13273
  13.04.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S.İşK/17
  1475 S.İşK/14
  6100 S.HMK/303

   
     
  • KESİN HÜKÜMÜN KOŞULLARI
    ÖZETİ  Kesin hüküm; şeklî anlamda kesin hüküm ve maddî anlamda kesin hüküm olarak ayrılmaktadır. Burada önem arzeden maddî anlamda kesin hükümdür. Bir hükmün maddî anlamda kesin hüküm hâline gelebilmesi için öncelikle o hükmün şeklî anlamda kesinleşmiş olması gerekir. Başka bir deyişle, şeklî anlamda kesin hüküm, maddî anlamda kesin hükmün bir ön şartıdır. Bu bağlamda, bir dava bakımından, diğer bir dava sonunda verilmiş ve usulen kesinleşmiş hükmün, kesin hüküm sayılabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin (vakıaların) ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir
  .
   
       
               

  DAVA  : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ile ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Kafalı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalıya devri yapılan Manisa Çevre Koruma Vakfı bünyesinde çalışmış olması sebebiyle işçilik alacaklarının hüküm altına alınması talebinde bulunmuştur.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, davacının Manisa Çevre Koruma Vakfına karşı alacak davası açtığını ve bu davanın kesinleştiğini, aynı konuda tekrar dava açmasının mümkün olamayacığını savunanarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak, davacının Manisa Çevre Koruma Vakfına karşı açmış olduğu davasının kesinleşmiş olması karşısında, bu alacağı açısından öncelikle alacağının takibini bu bakanlığa karşı yapmasının mümkün olacağını, davacının bu yolu kullanmadan davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı dava açmasında hukuki yararının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iş bu davadan önce işçilik alacaklarına yönelik olarak aynı davalıya karşı değil, davalıya devredilen Manisa Çevre Koruma Vakfına karşı açmış olduğu ve kesinleşen davasına ilişkin kararının iş bu dava açısından kesin hüküm teşkil edip etmediği noktasında toplanmaktadır.
  Davacı iş bu davadan önce aynı işçilik alacakları açısından Manisa Çevre Koruma Vakfına karşı Manisa 2. İş Mahkemesinde açmış olduğu davası temyiz edilmeksizin 05.07.2013 tarihinde kesinleşmiştir.
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 303/1. maddesinde kesin hüküm düzenlenmiştir. Bu hükme göre; "Bir davaya ait şekli anlamda kesinleşmiş olan hükmün diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluştarabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir"
  Kesin hüküm; şeklî anlamda kesin hüküm ve maddî anlamda kesin hüküm olarak ayrılmaktadır. Burada önem arzeden maddî anlamda kesin hükümdür. Bir hükmün maddî anlamda kesin hüküm hâline gelebilmesi için öncelikle o hükmün şeklî anlamda kesinleşmiş olması gerekir. Başka bir deyişle, şeklî anlamda kesin hüküm, maddî anlamda kesin hükmün bir ön şartıdır. Bu bağlamda, bir dava bakımından, diğer bir dava sonunda verilmiş ve usulen kesinleşmiş hükmün, kesin hüküm sayılabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin (vakıaların) ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir.
  Somut dosya açısından bakıldığında, yukarıdaki şartlar tamamlanmamıştır. Bu sebeplerle, mahkemece işin esasına girilerek davacının talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekir. Manisa 2. iş Mahkemesinde açılan ve mahkemece karara bağlanan, davacının işçi alacaklarına ilişkin davasının, Manisa Çevre Koruma Vakfına karşı açılmış ve sonuçlanmış olması karşısında, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına açılan bu dava açısından tarafları, konusu ve sebebi aynı olma şartları tamamlanmamıştır. Karşı açılan davanın hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle  reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ