• KAPSAM DIŞI PERSONELİN KAPSAM İÇİ UNVANA UYUMUNUN YAPILAMAYACAĞI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/24811
  2009/18139
  29.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32
   
  •  
  • KAPSAM DIŞI PERSONELİN KAPSAM İÇİ UNVANA UYUMUNUN YAPILAMAYACAĞI
    ÖZETİ: Öte yandan talep tarihinde yürürlükte olan TİS' e göre davacının geçmek istediği teknikerlik kapsam içi bir unvandır. Davacının kapsam dışı statüde kalarak bu unvana intibakının yapılma olanağı yoktur. Esasen davacı kamu kuruluşlarına nakil hakkını kullanarak davalıdan ayrılmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının talebinin yerinde olmadığı, esasen talebin normatif bir düzenleme gerektirdiği, mahkeme kararı ile bu düzenlemenin yapılamayacağı da görülmekle reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır  
               

  DAVA             :Davacı, ücret, ikramiye, fazla mesai fark alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalı işyerinde kapsam dışı teknisyen olarak çalıştığını, iki yıllık meslek yüksek okulunu tekniker olarak bitirmesine rağmen tekniker unvanının verilmediğini buna bağlı olarak fark ücret, ikramiye ve ilave tediye alacağı doğduğunu iddia ederek alacak talebinde bulunmuştur.
  Mahkemece, bilirkişi raporunun dosya kapsamı ile uyumlu olduğu gerekçesi ile fark alacaklar hüküm altına alınmıştır.
  Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı 27.7.2000 tarihinde iş mevzuatına kapsam dışı teknisyen olarak geçirilmiştir. Kapsam dışı personelin ücret ve yükselme esasları Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ve bağlı yönetmeliklerde meslek yüksekokulu mezunlarının tekniker yapılacağına dair hüküm yer almamaktadır. Kapsam Dışı personelin yükselmesi anılan yönetmeliğe göre yönetim kurulu kararı ile yapılabileceğinden davacının talebinin iş mevzuatına gerçek kaydı ile ilerde değerlendirileceği davacıya 15.7.2005 günlü yazı ile bildirilmiştir. Öte yandan talep tarihinde yürürlükte olan TİS' e göre davacının geçmek istediği teknikerlik kapsam içi bir unvandır. Davacının kapsam dışı statüde kalarak bu unvana intibakının yapılma olanağı yoktur. Esasen davacı kamu kuruluşlarına nakil hakkını kullanarak davalıdan ayrılmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının talebinin yerinde olmadığı, esasen talebin normatif bir düzenleme gerektirdiği, mahkeme kararı ile bu düzenlemenin yapılamayacağı da görülmekle reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ