• KAMU DAVASI AÇILMIŞ OLMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/36451
  2009/18312
  29.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  • KAMU DAVASI AÇILMIŞ OLMASI
  • BEKLETİCİ MESELE
    ÖZETİ: İşveren tarafından davacı aleyhine 17.10.2006 tarihinde, davacının İran'daki çalışması sırasında şirketi uğrattığı zararlar toplamı 14.000 TL'lik alacak için ilamsız takip başlatılmıştır. Öte yandan işveren tarafından 23.8.2006 sonrası suç tarihi ile 3.11.2006 tarihinde davacı hakkında emniyeti suistimalden Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulduğu, davacı hakkında bu nedenle Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinde E 2007/201 sayılı kamu davası açıldığı ve halen devam ettiği görülmektedir. Davacı hakkındaki kamu davasının sonuçlanması bekletici mesele yapılarak ve açıklanan eksiklikler de giderildikten sonra karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
               


  DAVA                                  :Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
                          Davacı sözleşmesinin haklı ve geçerli neden olmaksızın işverence feshedildiğini, görevini gereği gibi yerine getirdiğini, fesih nedeni yapılan eylemlerin gerçek dışı olduğunu iddia ederek feshin geçersizliğine, işe iadeye ve yasal haklarına karar verilmesini istemiştir.
                          Davalı geçici süre ile İran'a gönderilen davacının is ahlakına uymayan, konusu suç teşkil eden eylemleri nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına şikayet edildiğini, İran'da şirket adına topladığı paralarla şirketin onayı ve haberi olmadan 52.000 dolar bedelli jeep aldığını, aracın alındıktan kısa süre sonra zararına satıldı, ihtiyaca uygun ona ölçekli bir araç alındığını, bir takım özel harcamalarını şirkete fatura ettiğini, şirket kasasından uhdesine para geçirdiğini, şirket olanaklarını kullanarak hammadde ve makine ticareti yapma çabasına girdiğini İran'daki görev süresi bitiminde işbaşı yapmadığını, sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece bilirkişi raporundaki değerlendirmelere dayanılarak işe iadeye karar verilmiştir. Hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davacının sözleşmesi savunmada belirtilen nedenlerle 4857 sayılı yasanın m 25/II-e-g düzenlemeleri gereği feshedilmiştir. Davacının 16-17-18 ağustos 2006 tarihlerinde işe gelmediğine ilişkin tutanaklar tutulmuştur, Ancak işçinin İran'dan ne zaman döndüğü anlaşılamamaktadır. İşveren tarafından davacı aleyhine 17.10.2006 tarihinde, davacının İran'daki çalışması sırasında şirketi uğrattığı zararlar toplamı 14.000 TL'lik alacak için ilamsız takip başlatılmıştır. Öte yandan işveren tarafından 23.8.2006 sonrası suç tarihi ile 3.11.2006 tarihinde davacı hakkında emniyeti suistimalden Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulduğu, davacı hakkında bu nedenle Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinde E 2007/201 sayılı kamu davası açıldığı ve halen devam ettiği görülmektedir. Davacı hakkındaki kamu davasının sonuçlanması bekletici mesele yapılarak ve açıklanan eksiklikler de giderildikten sonra karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
                          S0NUÇ. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.6.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ