• İŞYERLERİNİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/71
  2009/15645
  04.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41,57
   
  •  
  • İŞYERLERİNİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLMASI
  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN BELİRLENMESİNDE HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ
    ÖZETİ: - Davacı davalı şirket yanında çalıştıktan sonra ortaklıktan ayrılan diğer davalı yanında çalışmaya başlamıştır. Davalılara ait işyerlerinin birbirlerinden bağımsız olduğu da bellidir. Bu nedenle hizmet sürelerinin birleştirilmemesi gerekir. Mahkemece davacının iki ayrı işveren yanında farklı dönemlerde çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmalı ve ona göre karar verilmelidir  
               

  DAVA                         :Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar ve davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı davalılar yanında çalışıp iş sözleşmesinin haklı neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı ve bazı işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur.
  Davalı Onursan Ltd şirketi 6.2.2003, 31.10.2003 tarihleri arasında çalışıp istifa ettiğini diğer davalının 28.10.2003 tarihinde şirketteki hisselerini devrederek ayrıldığını savunmuştur.
  Davalı Ahmet Zülfü Gündüz şirketteki hisselerini devrettikten sonra 12.1.2004 tarihinde kendi işyerini kurduğunu, ve davacının 31.1.2004-Temmuz2005 arasında yanında çalışıp iş akdini feshettiğini belirtmiştir.
  Mahkemece her iki davalı hakkında ayrı ayrı hüküm kurulmuştur.
  Karar davacı ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık davalı Ahmet Zülfü Gündüz'ün tüm çalışma süresinden sorumlu olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır.
  Davacı davalı şirket yanında çalıştıktan sonra ortaklıktan ayrılan diğer davalı yanında çalışmaya başlamıştır. Davalılara ait işyerlerinin birbirlerinden bağımsız olduğu da bellidir. Bu nedenle hizmet sürelerinin birleştirilmemesi gerekir. Mahkemece davacının iki ayrı işveren yanında farklı dönemlerde çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmalı ve ona göre karar verilmelidir.
  3- Mahkemece hükmedilen ücret, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına en yüksek mevduat faizine hükmedilmesi gerekirken yasal faize karar verilmesi de hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ