• İŞYERİNDE KAVGA

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/10722
  2011/16202
  31.05.2011
  İlgili Kanun / Madde
  1475.S.İşK/14
     
  • İŞYERİNDE KAVGA
  • HAKLI FESİH

   
    ÖZETİ Davalı işveren iş sözleşmesini fesih yazısında “işyerinde diğer bir personel ile haksız olarak kavga ettiğiniz ve bu personelin yaralanmasına sebep olduğunuz “ demek sureti ile açıkça kavga olayından söz ederek feshi bu nedenle yaptığını ifade etmiştir. Söz konusu kavga iddiası dosya içindeki bilgi ve belgeler ile özellikle de ceza dava dosyası içeriği ile doğrulanmıştır. Bu nedenle davalı işverenin davacının iş sözleşmesini feshi haklıdır. Mahkemece bu açık fesih ve onu doğrulayan maddi olgulara aykırı olarak yorum yolu ile feshin haksızlığına karar verilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.  
               

  DAVA                                   :Taraflar arasındaki, kıdem, ihbar tazminatı, hafta tatili, fazla mesai ile kötüniyet tazminatı alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 31.05.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kâğıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hâkimi N.Doğan Ceylan tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı dava dilekçesinde davalı işyerinde 19/02/2001-29/09/2006 tarihleri arasında pişirmeci ustası olarak çalıştığını, 28/09/2006 tarihinde işverenin direktifi ile hareket eden işçilerden birisi ile aralarında tartışma yaşandığını, ertesi gün işe gittiğinde kapıdan içeri alınmadığını, içeri alınmama sebebini sorduğunda ise, kendisine hiçbir şey söylenmediğini ve işten çıkartıldığını, ancak fesih nedeniyle herhangi bir sebep gösterilmediği gibi yazılı bildirimde de bulunulmadığını, Türkiye İş Kurumu'na yapılan başvuruda da, işverenin 29/09/2006 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanununun 17. Maddesi gereğince iş akdinin feshedildiğinin bildirildiğini, işveren tarafından kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini, beyanla kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer bir ısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili cevap dilekçesinde davacının işten çıkarılmasına ilişkin gerekçelerin doğru olmadığını, iş akdinin işyerinde haksız yere olay çıkarması ve iş disiplininin bozulmasına sebep olması nedeniyle feshedildiğini, davacıya zorla fazla mesai yaptırıldığına ilişkin iddiaların da doğru olmadığını, yapılan fazla mesai ücretlerinin ise ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece davacının iş akdinin işyerinde kavga çıkarıp personeli, iş ve gücünden geri bırakacak derecede yaralaması nedeni ile feshedildiğinin bildirildiği, Gebze 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/210 esas sayılı davasının yapılan yargılaması sonucu katılan- sanık Aykut Aykanat ve Ferhan Bilek'in  karşılıklı olarak birbirlerini darp etmeleri nedeniyle mahkumiyetine karar verildiği, kavgaya sebebiyet veren konusunda açıklama bulunmadığı, mahkeme tarafından da kavgayı başlatanın belirlenemediği, davalı işveren tarafından İş Kur'a  verilen çıkış bildirgesinde  fesih nedeni olarak 4857 sayılı yasanın 17. Maddesinin bildirildiği, resmi mercilere bildirilen  fesih nedeninin  sonradan değiştirilemeyeceği, buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesi ile  davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,
  2-Davacının iş sözleşmesinin feshini hukuki niteliği üzerinde toplanmaktadır.
  Davalı işveren iş sözleşmesini fesih yazısında “işyerinde diğer bir personel ile haksız olarak kavga ettiğiniz ve bu personelin yaralanmasına sebep olduğunuz “ demek sureti ile açıkça kavga olayından söz ederek feshi bu nedenle yaptığını ifade etmiştir. Söz konusu kavga iddiası dosya içindeki bilgi ve belgeler ile özellikle de ceza dava dosyası içeriği ile doğrulanmıştır. Bu nedenle davalı işverenin davacının iş sözleşmesini feshi haklıdır. Mahkemece bu açık fesih ve onu doğrulayan maddi olgulara aykırı olarak yorum yolu ile feshin haksızlığına karar verilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,  31.05.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ