• İŞYERİ DEVRİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/2806
  2014/4512
  13.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /6,17-21
     
  • İŞYERİ DEVRİ
  • FESHİN İŞYERİ DEVRİNDEN ÖNCE YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Davacının işten çıkışı ise 30.7.2011 tarihinde davalı işveren tarafından yapılmıştır. 
  Davalı ile dava dışı Antalya Alkollü İçecek San ve Tic. AŞ arasında yapılan devir sözleşmesinin 4. Maddesinde "Yükümlülüklerin Devri" konusunda kapanış tarihi itibariyle yükümlülüklerin el değiştireceği belirlenmiş, "Tanımları" düzenleyen 1.maddesinde ise kapanışın 24.7.2011 tarihi yada tarafların yazılı olarak daha sonraki bir tarih olarak ifade edeceği belirlenmiştir. Ancak bu kapanış tarihi dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Oysaki işyerinin fiili tesliminin yapılıp yapılmadığı ve kapanış tarihi hususu işyerinin devri tarihini belirlemesi nedeniyle önem arz etmektedir. Antalya Alkollü İçecek San ve Tic. AŞ.ye fiili teslimin yapılıp yapılmadığının davalı işverenden sorularak devir tarihinin tespiti ile; fiili devir yapılmış ise ve devirden önce fesih varsa iş akdinin feshi şartlarının tartışılması, işyerinin fiilen devrinden sonra yapılmış bir fesih varsa yasal olarak işyeri devrinden sonra eski işverence fesih yapılmasının mümkün olmaması dikkate alınarak çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir
   
   
               


  DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
              Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Sevgi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalı işveren nezdinde 08.10.2010 - 30.07.2011 tarihleri arasında Ulusal Satış Müdürü olarak  çalıştığını, davalı işverenliğin 30.07.2010 tarihli fesih bildiriminde gerekçe olarak; ‘Rekabet Kurumunun 08.07.2010 tarihli ‘şartlı onay’ kararı ile ‘Burgaz Alkollü İçecekler İktisadi ve Ticari Bütünlüğü kapsamında 06.10.2010 tarihinde TMSF’den devir alınmış olan tüm varlıkların belli bir süre içerisinde uygun bir alıcıya satma yükümlülüğü getirilmiş olup. Rekabet Kurumu’nun anılan kararının yerine getirilmesi teminen yine Rekabet Kurumu’nun 06.07.2011 tarihli kararı gereği "Burgaz Alkollü İçecekler İktisadi ve Ticari Bütünlüğü" tüm varlıkları ile birlikte 13.07.2011 tarihinde "Antalya Alkollü İçecekler San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmiştir" bildirimini gösterdiğini, feshin geçerli bir nedene dayanmadığını belirterek feshin geçersizliğine, işe iadesine ve işe iade ile birlikte verilecek tazminat ve ücretlere karar verilmesini  istemiştir. 
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının Burgaz Alkollü İçecekler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü İşletmesinde Ulusal Satış Müdürü görevi ile işe alındığını, istihdam edilen sınırlı sayıdaki personelin Burgaz Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün bünyesinde çalıştığını, Rekabet Kurulu kararı uyarınca Bütünlüğün yönetiminin müvekkil şirket yönetiminden ayrı tutulduğunu, davacının Burgaz Alkollü İçecekler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü çerçevesinde çalıştığını, Mey İçki’nin kendi organizasyonuna hiçbir zaman dahil olmadığını, bu durumun da Rekabet Kurumu kararı çerçevesinde gelişen bir zorunluluk olduğunu, 06.10.2010 tarihinde TMSF'den devranılan Burgaz Alkollü İçecekler Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Rekabet Kurulu kararı ile tüm varlıkların 13.07.2011 tarihinde çalışanları ile birlikte Antalya Alkollü İçecek San. ve Tic. A.Ş.'ne devredildiğini, devre konu varlıklarda çalıştırılan personelin istihdamlarına devam edilmesinin, müvekkil şirketin vermiş olduğu taahhütler ve devrin gereği mümkün olmadığından yasal haklarının ödenerek iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 22.04.2013 Tarih, 2013/2750 Esas, 2013/7239 Karar sayılı bozma ilamı sonrası yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              Mahkemenin önceki işe iadenin kabulü kararı, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 22.04.2013 Tarih, 2013/2750 Esas, 2013/7239 Karar sayılı kararı ile “Somut olayda, Davalı Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Rekabet Kurulu kararı ile  6.10.2010 tarihinde TMSF den Burgaz Alkollü İçecekler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü devralınmış, bu devralınma sonrasında, 8.10.2010 tarihinde davacı Ulusal Satış Müdür kadrosunda ve davalı şirketin 1084137 sicil nolu işyerinde işe başlamış daha sonra 1.11.2010 tarihinde ise 1154218 sicil nolu işyerinde çalışmaya devam etmiştir. 6.10.2010 tarihli TMSF den devralınan işçilerin listesinde davacının adı bulunmamaktadır. Daha sonra 13.7.2011 tarihli Varlık Devir Sözleşmesi ile davacının da içinde bulunduğu işçiler ve diğer malvarlığının devrine ilişkin sözleşme noterden düzenlenmiştir. Davacının işten çıkışı ise 30.7.2011 tarihinde davalı işveren tarafından yapılmıştır. 
  Davalı ile dava dışı Antalya Alkollü İçecek San ve Tic. AŞ arasında yapılan devir sözleşmesinin 4. Maddesinde "Yükümlülüklerin Devri" konusunda kapanış tarihi itibariyle yükümlülüklerin el değiştireceği belirlenmiş, "Tanımları" düzenleyen 1.maddesinde ise kapanışın 24.7.2011 tarihi yada tarafların yazılı olarak daha sonraki bir tarih olarak ifade edeceği belirlenmiştir. Ancak bu kapanış tarihi dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Oysaki işyerinin fiili tesliminin yapılıp yapılmadığı ve kapanış tarihi hususu işyerinin devri tarihini belirlemesi nedeniyle önem arz etmektedir. Antalya Alkollü İçecek San ve Tic. AŞ.ye fiili teslimin yapılıp yapılmadığının davalı işverenden sorularak devir tarihinin tespiti ile; fiili devir yapılmış ise ve devirden önce fesih varsa iş akdinin feshi şartlarının tartışılması, işyerinin fiilen devrinden sonra yapılmış bir fesih varsa yasal olarak işyeri devrinden sonra eski işverence fesih yapılmasının mümkün olmaması dikkate alınarak çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
               O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.” Şeklinde gerekçeyle bozulmuştur.
              Mahkemece bozma kararına uyulduğu ve dosyaya davalı tarafından  21.07.2011 tarihli devir teslim tutanağına göre mahkemece  “Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. ile Antalya Alkollü İçecek San. ve Tic. A.Ş. arasında yapılan Varlık Devir Sözleşmesi uyarınca fiili teslimin 21.07.2011 tarihinde yapıldığı, davalı işverenlikçe düzenlenen 30.07.2011 tarihli Tebligat başlıklı fesih bildiriminin aynı gün davacı tarafından imzalandığı bu itibarla feshin devirden sonra gerçekleştiği görülmüş anılan durum karşısında işyerinin fiilen devrinden sonra eski işverence fesih yapılmasının mümkün olmaması, devralan dava dışı Antalya Alkollü İçecek San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmış bir fesih işleminin bulunmaması” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de,
              Dosyaya bozma karar sonrası davalı tarafından sunulan  21.07.2011 tarihli devir teslim tutanağının “E-5 Karayolu üzeri Evrensekiz Kavşağı Lüleburgaz” adresindeki içki fabrikasına ilişkin teslim tutanağı olduğu, halbuki davacının çalıştığı işyerinin “Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Çelik İş Mer B Blok A-B-C BB İstanbul” adresinde olduğu, söz konusu devir tutanağının davacının çalıştığı işyeri ile ilgisinin bulunmadığı, nitekim devir protokolünde Lüleburgaz’da çalışan 8 kişinin, ayrıca başka çalışan 18 kişinin devralınmasının davadışı Antalya Alkollü İçecek San. ve Tic. A.Ş. tarafından taahhüt edildiği, davacının Lüleburgaz’daki fabrikada çalışanlar arasında olmadığı, bu nedenle davalı işveren tarafından işyeri devri dolayısıyla yapılan feshin İş Kanunu m.6/f.5 uyarınca geçersiz olduğuna karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.     
              HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
              1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
               3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
              4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
              5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              6.Davacının yapmış olduğu 198.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
            7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
              8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak oybirliği ile  13.02.2014 tarihinde karar verildi. 
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ